-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:20-15:00 - pn. 8:20-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-17:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zaświadczenie o niekaralności

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

 • Należy złożyć wniosek (wraz z dowodem opłaty - jedna opłata na jeden wniosek)
  • "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" lub
  • "Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym" (do uzyskania również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).
 • Należy go wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.
 • Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 50zł.
 • Za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 100zł.

Zmiany w art. 19 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw w zakresie składania zapytań i wnisoków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wchodzą w życie z dniem 01.07.2014r. (na podstawie Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2013r. poz. 1621)

 
Opłatę można uiścić w kasie sądu (pok. 105 na I piętrze) lub wnieść przelewem na konto Sądu Okręgowego w Gdańsku nr konta 3810 1011 4000 6679 2231 0000 00 z dopiskiem opłata za informację KRK dotycząca (podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek).
 • Wykonane „Zapytania” dotyczące podmiotu zbiorowego lub dotyczące osoby fizycznej w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zgłosi się osobiście – zostają wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku – w ciągu 14 dni.
 • * Odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbowa (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na poczcie lub banku) w wysokości 17 zł.
 • Firmy są zobowiązane do podania artykułu Dz.U. podstawy prawnej w celu otrzymania „zapytania o osobie i podmiocie gospodarczym” oraz do okazania aktualnego wpisu do KRS przy składaniu wniosku.
 
Informujemy, że zaświadczenie o niekaralności można uzyskać również w Punkcie Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni.
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni
Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia  pokój nr 33,
tel. 58 699-63-38,
fax. 58 699-63-37
 
Godziny przyjęć interesantów PI KRK w Gdyni:
 • poniedziałek od 8:20 do 17:30,
 • przerwy: 11:00-11:15 i 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:20 do 15:00,
 • przerwa: 11:00-11:15
 
Wysokość w/w opłat reguluje rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. nr 151 z 2003 r. poz. 1468).