-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zasady uzyskiwania informacji o sprawie sądowej za pośrednictwem drogi elektronicznej

 
Zgodnie z § 124 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141), zwanego dalej Regulaminem, osoba będąca stroną, innym uczestnikiem postępowania, ich przedstawicielem, pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskiwać bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie informacje o toku postępowania w sprawie, do których uzyskania uprawniona*,:
 
1) gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego;
 
2) jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących
się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie;
 
3) jeżeli w aparacie telefonicznym sądu wyświetla się numer telefonu, o którym pracownicy sądu mają wiedzę, że należy do oznaczonej osoby, o której mowa w ust. 1, oraz po potwierdzeniu jej tożsamości za pomocą danych takich jak numer
PESEL, NIP, REGON, KRS oraz za pomocą innych danych z akt sprawy znanych osobie występującej o udzielenie informacji.
 
W takim zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 
Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji lub numeru telefonu następuje w formie ustnej, osoba odbierająca tę informację sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.
 
W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną informuje się o tym osobę kierującą zapytanie.
 
 
Ponadto zgodnie z § 125 ww. Regulaminu na zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną, inne niż powyższe, podpisane:
 
1) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, Sąd udziela informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym. W zapytaniu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy.
 
2) innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, Sąd udziela informacji w zakresie zgodnym z przepisami § 123 ust. 1–5 Regulaminu**, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego adresu poczty elektronicznej.
 
 
 
 
* inne niż tożsame z udostępnianymi na wokandzie sądowej czy o terminie i sposobie rozstrzygniecia sprawy, które są jawne i podlegają udostępnianiu bez konieczności ustalania tożsamości osoby (podstawa prawna: § 123 ust. 1 Regulaminu).  
 
** więcej informacji znajdą Państwo na stronie: Zadania Biura Obsługi Interesantów oraz zakres udzielanych informacji