-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Aktualizacja: 26.02.2021

W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku 

obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa,

których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. poprzez:

 • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynku Sądu i ograniczenie czasu ich przebywania w budynku;
 • ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem;
 • maksymalne ograniczenie obrotu korespondencji tradycyjnej.  

Zapoznaj się również z:

 


ZACHOWANIE NA SALI ROZPRAW

 • Prowadzenie rozprawy jest możliwe tylko na sali zaopatrzonej w osłonę stanowisk składu i protokolanta oraz dozownik płynu odkażającego przy wejściu. Każda z sal jest na koniec dnia w pełni dezynfekowana.
   
 • Rozprawy i posiedzenia jawne są wyznaczane w salach możliwie największych, przy uwzględnieniu przewidywanej ilości uczestników postępowania.
   
 • W salach, do których przylegają pokoje narad z odrębnym wejściem, orzecznicy i pracownicy Sądu mają obowiązek wchodzenia na salę dla tylko przez ten pokój.
   
 • Pomiędzy rozprawami obowiązuje zasada odstępu celem umożliwienia swobodnego wyjścia uczestników jednej rozprawy przed zgromadzeniem się na korytarzu sądowym uczestników kolejnej. Odpowiednio obowiązuje zasada wzywania świadków w odpowiednich odstępach czasowych, zaś ułożenie spraw na wokandzie musi przewidywać w ciągu sesji przerwy, co najmniej 10-minutowe, co trzy godziny na wietrzenie sali.
   
 • Rozprawy każdego dnia powinny rozpoczynać się jak najwcześniej, przy czym wyznaczenie pierwszego posiedzenia nie może nastąpić wcześniej niż 10 minut po otwarciu budynku Sądu.
   
 • Orzecznicy i pracownicy Sądu są zaopatrzeni w środki ochrony obejmujące maski, przyłbice i rękawice, przy czym wybór stosownych do danej rozprawy środków pozostaje do decyzji przewodniczącego składu orzekającego.
   
 • Osoby uczestniczące w rozprawach i posiedzeniach, które nie są pracownikami Sądu (tj. strony/uczestnicy, świadkowie, pełnomocnicy, prokuratorzy, biegli etc.), na terenie budynków Sądu winne są przestrzegać obowiązujących ogólnych zasad zabezpieczenia ust i nosa właściwych dla przestrzeni publicznej. Osoby, które nie posiadają osłony zakrywającej usta i nos, zgodnej z aktualnymi przepisami sanitarnymi, nie będą wpuszczane do budynku Sądu. Decyzja o ewentualnym zwolnieniu z zachowania tych norm zostaje pozostawiona do decyzji przewodniczącego składu orzekającego po uwzględnieniu stopnia bezpieczeństwa na danej Sali i długości rozprawy.
   
 • W sytuacji, gdy rozmiary sali nie pozwolą na zachowanie właściwego odstępu między uczestnikami rozprawy lub posiedzenia jawnego, zostaną oni rozmieszczeni na miejscach dla publiczności lub w inny bezpieczny sposób. Rozmieszczenie uczestników postępowania powinno respektować odstęp co najmniej 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.
   
 • Pomiędzy blatem stołu sędziowskiego a osłoną zostanie pozostawiony minimalny otwór celem okazania lub złożenia dokumentu, przy czym Sąd z tej możliwości będzie korzystać tylko w drodze absolutnego wyjątku i przy zastosowaniu rękawiczek.


KORESPONDENCJA ZE STRONAMI

 • Zawiadomienia i korespondencja z uczestnikami rozprawy lub posiedzenia jawnego powinna odbywać się - w ramach przepisów dotyczących doręczeń - drogą elektroniczną lub telefoniczną; poczta tradycyjna powinna być wykorzystana w ostatniej kolejności. W każdej sprawie, w której sąd nie dysponuje adresem mailowym strony lub pełnomocnika, numerem telefonu strony lub pełnomocnika, pełnomocnik nie jest zarejestrowany w sądowym portalu dostępu, Sąd zobowiąże do przedsięwzięcia działań celem wskazania tych danych w pierwszym piśmie procesowym lub przy pierwszym kontakcie na sali rozpraw.
   
 • Dla profesjonalnych uczestników postępowań sądowych – pełnomocników profesjonalnych, prokuratorów, biegłych, lekarzy sądowych, mediatorów itd. – wprowadzona zostaje możliwość odbioru poczty w budynku Sądu w indywidualnym punkcie odbioru poczty – pokój: -1.01 (BOI). Możliwe jest wprowadzenie zasady, według której profesjonalny uczestnik postępowania otrzyma drogą elektroniczną lub telefoniczną informację o możliwości osobistego odbioru przesyłki we wskazanym punkcie i przez czas oznaczony przez przewodniczącego posiedzenia. Przesyłka będzie oczekiwać na odbiór w indywidualnym punkcie odbioru poczty, a w wypadku jej nie odebrania, zostanie przesłana pocztą tradycyjną. Wybór takiej dodatkowej metody doręczenia pozostaje do decyzji przewodniczącego składu.
   
 • Wzywając uczestników na rozprawę lub posiedzenie jawne Sąd w wyraźny, w miarę możliwości graficznie podkreślony sposób, będzie pouczał o:
   
 1. aktualnych ograniczeniach i obowiązkach związanych ze stawiennictwem w sądzie (konieczność okazania wezwania, obowiązek pomiaru temperatury, zakrywania twarzy, konieczność zachowania odstępu od innych osób na korytarzu sądu i na sali rozpraw);
   
 2. konieczności załatwiania wszelkich spraw w pierwszej kolejności w BOI z podaniem miejsca jego położenia w danym budynku sądu; kontakt z sekretariatem wydziału może być możliwy jedynie w wypadku niemożności załatwienia sprawy w BOI;
   
 3. obowiązku składania wszelkiej korespondencji przez Biuro Podawcze Sądu Okręgowego co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy celem zachowania bezpieczeństwa (przejścia procedury naświetlania lampami UV);


WEJŚCIE DO SĄDU I UCZESTNICZENIE W ROZPRAWIE

 • Wejście na teren Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie, zawiadomienie o terminie, wejściówka dla publiczności, umówiona wizyta w czytelni akt, umówione spotkanie w innej sprawie itp.). Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 20 minut przed godziną posiedzenia. Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Gdańsku podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury.
   
 • Wstęp publiczności na salę rozpraw jest możliwy za zezwoleniem przewodniczącego posiedzenia – analogicznie jak w przypadku tzw. spraw medialnych. Osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest zobowiązana zgłosić zainteresowanie uczestnictwem najdalej na dwa dni robocze przed terminem rozprawy lub posiedzenia mailem lub telefonicznie w Biurze Obsługi Interesantów. O liczbie osób mogących wejść na salę decyduje przewodniczący posiedzenia, biorąc pod uwagę konieczność bezpiecznego rozmieszczenia uczestników postępowania na sali rozpraw, potwierdzając lub odmawiając uczestniczenie w rozprawie dla zainteresowanej osoby. O uprawnieniu do wejścia takiej osoby na teren Sądu zostaje poinformowana ochrona Sądu. Jeżeli z uwagi na warunki rozprawy liczba osób mogąca wejść na salę jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
   
 • Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego podlegają aktualnym obostrzeniom dotyczącym ochrony ust i nosa. Przed wejściem na salę rozpraw są pojemniki z płynem dezynfekującym.


PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

 • Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sprawiedliwości dla sądów powszechnych w czasie stanu epidemii skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną (mailowo) lub na piśmie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

  Informacja w sprawie składania skarg i wniosków [KLIKNIJ TUTAJ]
   
 • Załatwienie każdej sprawy administracyjnej w budynku Sądu Okręgowego będzie możliwe po uprzednim umówieniu wizyty mailowo lub telefonicznie. Potwierdzenie wizyty będzie skutkować przekazaniem informacji ochronie Sądu o możliwości wejścia na teren budynku.


SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadza się zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w budynkach Sądu Okręgowego w Gdańsku:

 • w korzystaniu z wind osobowych ograniczenie do ilości osób korzystających - zgodnie z informacją widoczną przy danej windzie;
   
 • wprowadza się ograniczenie w korzystaniu z toalet do jednej osoby na każde dwie kabiny;
   
 • dezynfekcja toalet prowadzona jest nie rzadziej niż co dwie godziny, dezynfekcja powierzchni często dotykanych -  na bieżąco w sposób ciągły;
   
 • w BOI i Czytelni Akt może być wykorzystywane co drugie stanowisko;
   
 • korzystanie z Czytelni Akt możliwe jest po zabezpieczeniu twarzy i dezynfekcji rąk za pomocą środka dostępnego w czytelni lub przy użyciu rękawiczek;
   
 • przy poruszaniu się po budynkach Sądu należy przestrzegać oznaczeń odległości dystansu i zakazu siadania na co drugim miejscu na ławkach stojących na korytarzach sądowych;
   
 • zaleca się pracownikom Sądu używanie osłon twarzy i rękawiczek poza pokojem pracy, szczególnie w wypadku kontaktu z interesantami.