-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Sygn. 010/13/19 - Wybór oferenta - remont elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku - zmiana !!!

Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Remontu elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego” do realizacji przedmiotu zamówienia wskazana została firma PIB Mopik s.c. z siedzibą w 81-839 Sopot ul. Poznańska 7 z ceną: 1.126.405,44zł brutto, szczegóły woboru w załączniku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 383944-2013 z dnia 2013-09-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk
Remont elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku
Termin składania ofert: 2013-10-07

Numer ogłoszenia: 204431 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 383944 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Gdańsku-Oddział Gospodarczy, ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3213130, fax. 058 3213133.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Dysponuje co najmniej jedną osobą kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności budowlanej, który w okresie ostatnich 5 lat kierował budową o wartość robót co najmniej 1 mln zł, na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
 • W ogłoszeniu powinno być: Dysponuje co najmniej jedną osobą kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności budowlanej, który w okresie ostatnich 5 lat kierował budową lub budowami o łącznej wartość robót co najmniej 1 mln zł, na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 07.10.2013 godzina 13:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: 09.10.2013 godzina 13:00.

 

 

 

Remont elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 383944 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gdańsku-Oddział Gospodarczy , ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3213130, faks 058 3213133.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji oraz dachu budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 30.000

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie roboty budowlane w czynnym obiekcie lub obiektach o łącznej wartości prac co najmniej 2 mln złotych brutto minimum 1 budynek wpisany do rejestru zabytków. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie wykonawcy mogą wykazać wymagane doświadczenie łącznie. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponuje co najmniej jedną osobą kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności budowlanej, który w okresie ostatnich 5 lat kierował budową o wartość robót co najmniej 1 mln zł, na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków . W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie 1 współwykonawca musi wykazać wymaganą osobę. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. 108 na pisemny wniosek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 13:00, miejsce: Pok. 108 Siedziba Zamawiającego. Otwarcie nastąpi o godz. 15.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119.