-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-260-12/13 - Ochrona obiektów sądowych

Polska-Gdańsk: Usługi ochroniarskie

2013/S 215-374408

(G-260-12/13)

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Okręgowy w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34
Osoba do kontaktów: Janina Zeplin
80-803 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 583213130
E-mail: oddzialgospodarczy@gdansk.so.gov.pl
Faks: +48 583213133

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gdansk.so.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Sąd Rejonowy w Sopocie
1-go Maja 10
Sopot
POLSKA

Sąd Rejonowy w Kartuzach
Kościuszki 26
Kartuzy
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ochrona obiektów sądowych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pomorskie
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Szacunkowa liczba godzin świadczenia usług ochrony przez osoby z licencją wynosi 77760 godzin. Szacunkowa ilość godzin świadczenia usług ochrony przez osoby bez licencji wynosi 18048 godzin. Szacunkowa liczba godzin obsługi szatni przez osoby bez licencji wynosi 1916 godzin.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa liczba godzin świadczenia usług ochrony przez osoby z licencją wynosi 77760 godzin. Szacunkowa ilość godzin świadczenia usług ochrony przez osoby bez licencji wynosi 18048 godzin. Szacunkowa liczba godzin obsługi szatni przez osoby bez licencji wynosi 1916 godzin.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego w sytuacji pozyskania nowych siedzib dla Sądów, istotnego zwiększenia zagrożenia bezpieczeństwa sądów lub zmiany lokalizacji.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
25 000
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp np konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.)
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie minimum 1 wykonawca musi spełnić ten warunek.
6. Dokumenty i oświadczenia jakie mają być dołączone do oferty na potwierdzenie powyższych warunków, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy
6.1 oświadczenie o spełnieniu warunku art. 22 ust. 1 (załącznik nr 1),
6.2 Koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2005 roku, Nr145, poz.1221 z późn. zm.)
6.3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług ochrony zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót-szy, w tym okresie z podaniem ilości i powierzchni chronionych budynków, terminów wykonania (daty– zakończenia/kontynuacji) oraz nazwy instytucji zlecającej. Do wykazu należy dołączyć dowody potwier-dzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje (załącznik nr 2),
6.4 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót bu-dowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-minu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
6.5 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6.6 sprawozdanie finansowe w części ( Rachunku zysków i strat –pozycja przychód netto ze sprzedaży pro-duktów, towarów i materiałów lub pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
Ocena spełnienia będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń systemem zero-jedynkowym – spełnia/ nie spełnia.
7. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust.1 ustawy
7.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy (załącznik nr1)
7.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
7.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie za-lega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawio-nych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubez-pieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdro-wotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za-miast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2-7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane(Dz. U z 2009r Nr 226, poz. 1817) potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
8. Pozostałe dokumenty:
8.1 wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) formularz ofertowy.
8.2 Wykaz podwykonawców, informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
Wszystkie dokumenty (za wyjątkiem oświadczenia z art.22 ust.1 i zobowiązań innych podmiotów ), o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z orygi-nałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, oświadczenia podpisują wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania każdego z wykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaże w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie roczny przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów co najmniej w jednym roku obrotowym w wysokości nie mniejszej niż: 2 000 000 PLN.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie wykonawcy łącznie mogą wykazać wymagane wyniki ekonomiczne.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie usługę ochrony minimum 3 budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000m2 każdy oraz łącznej wartości min. 1 mln złotych brutto.
Dysponuje osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej 1 stopnia w ilości min. 20 osób.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy łącznie mogą spełnić ten warunek.
W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca zo-bowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wykaże średnie roczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy to w tym okresie na poziomie min. 50 osób w tym personel kierowniczy min. 3 osoby.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy łącznie mogą spełnić ten warunek.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie 1 wykonawca musi wykazać wymagane doświadczenie. Wykonawca może wykazać mniejszą liczbę obiektów pod warunkiem wykazania świadczenia usługi na łącznej powierzchni min. 3000m/2.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru łą-czących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiające-mu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedsta-wiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
G-260-12/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.11.2013 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.11.2013 - 10:00

Miejscowość:

Gdańsk Siedziba Zamawiającego

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski tel. +48 784073119
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy Pzp 10 dni - pisemnie do KIO.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

Załaczniki:

1. SIWZ

2.  Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 9 listopada 2013 r.

Dokumenty: