-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

"Wspólne budowanie wymiaru sprawiedliwości – czy jest to możliwe?" - debata w SO w Gdańsku

Uczestnicy debaty„Wspólne budowanie wymiaru sprawiedliwości – czy jest to możliwe?” to tytuł trzeciej debaty w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i zarazem najistotniejsze pytanie, na które musieli odpowiedzieć sobie jej uczestnicy. Do udziału w spotkaniu, które odbyło się 3 października 2014 r., Prezes Sądu zaprosił instytucje i organizacje, które razem z sądami współtworzą szeroko rozumianą przestrzeń wymiaru sprawiedliwości – Prokuraturę, Policję, Służbę Więzienną, zakłady poprawcze, służbę skarbową i celną, ławników, kuratorów, mediatorów, ośrodki pomocy rodzinie i diagnostyczno-konsultacyjne.

O znaczeniu i korzyściach płynących z pogłębiania współpracy sądu ze wszystkimi tymi podmiotami przekonywała Wiceprezes Sądu Okręgowego SSO Alina Miłosz-Kloczkowska. Bez względu na to, czy  wynika ona z ustawowej konieczności, czy jest podyktowana wspólnym celem, jej harmonijne zorganizowanie oraz otwartość na wzajemne potrzeby i problemy stanowią warunek efektywnej realizacji misji wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji zwiększenie zadowolenia obywateli. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysław Banasik wskazał, że ustalaniu priorytetów tej kooperacji mogłoby pomóc powołanie w ramach poszczególnych podmiotów nieformalnej Rady Konsultacyjnej.

Z uwagi na obszerność problematyki debata została podzielona na 3 bloki. Problemy związane z zagadnieniami z zakresu penitencjarnego oraz wykonywania orzeczeń omówił Przewodniczący VI Wydziału Penitencjarnego SO w Gdańsku SSO Jacek Zieliński. W tej części zwrócono uwagę m.in. na konieczność skrócenia oczekiwania na przesłuchanie przez sąd osób, które mają być przesłuchane tylko 1 raz (np. ofiary przestępstw na tle seksualnym), czemu z pewnością posłuży uruchomienie w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy SO w Gdańsku tzw. niebieskiego pokoju. Poruszono także konieczność ułatwienia dostępu kuratorom jako organowi wykonawczemu do informacji Policji i Prokuratury (np. poprzez integrację systemów informatycznych) oraz możliwość wykorzystania znajdujących się w jednostkach penitencjarnych urządzeń do prowadzenia przesłuchań na odległość.

Blok poświęcony postępowaniu rodzinnemu i z osobami nieletnimi poprowadziła Koordynator ds. nieletnich i rodzinnych w SO w Gdańsku SSO Ewa Ważny. Dyrektor Zakładu Poprawczego w Gdańsku Janusz Ogonowski przedstawił przykłady udanych inicjatyw resocjalizacyjnych podejmowanych wspólnie ze szkołami, hospicjami czy domami opieki społecznej oraz podkreślił znaczenie współdziałania różnych organów w celu zapobieżenia powrotu wychowanków na drogę przestępstwa. W tej części dyskusji pojawiła się również niezwykle cenna inicjatywa ze strony Policji: stworzenie zintegrowanego programu pomocy małoletniemu – ofierze przestępstw na tle seksualnym. Z kolei Kurator Okręgowy w Gdańsku wskazał na brak szerokiej analizy przyczyn wzrostu spraw z udziałem osób nieletnich oraz konieczność większego zaangażowania przedstawicieli oświaty w tym zakresie.

Ostatni blok debaty dotyczył mediacji – poprowadziła członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych Magda Bellwon. W jego ramach omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia cyklicznych spotkań pod nazwą „Salon mediatora”, będących autorską inicjatywą Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz środowiska mediatorów. Podniesiona została również inicjatywa włączenia w działania mediacyjne szkół jako instytucji godnych zaufania oraz wykorzystania mediacji jako elementu resocjalizacji (tzw. mediacja po wyroku).

Galeria: 
Prezes SO otwiera debatę
Prowadzący debatę
Hanna Żółkoś-Margońska
Katarzyna Stryjek