-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu Okręgowego w Gdańsku

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w Gdańsku obejmuje obszar właściwości miejscowej następujących sądów rejonowych*:

a) Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – część obszaru miasta Gdańsk ustalona dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm, Jasień, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Przeróbka, Rudniki, Siedlce, Stogi, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza, miasto Pruszcz Gdański oraz gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie;

b) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku – część obszaru miasta Gdańsk ustalona dla jednostek pomocniczych: Brętowo, Brzeźno, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Osowa, Piecki-Migowo, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Strzyża, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia,

c) Sądu Rejonowego w Gdyni – miasto Gdynia;

d) Sądu Rejonowego w Kartuzach – gminy Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo;

e) Sądu Rejonowego w Kościerzynie – miasto Kościerzyna oraz gminy Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa;

f) Sądu Rejonowego w Kwidzynie – miasto Kwidzyn oraz gminy Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum;

g) Sądu Rejonowego w Malborku – miasto Krynica Morska i Malbork oraz gminy Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna i Sztutowo;

h) Sądu Rejonowego w Sopocie – miasto Sopot;

i) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – miasto Skórcz i Starogard Gdański oraz gminy Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański i Zblewo;

j) Sądu Rejonowego w Tczewie – miasto Tczew oraz gminy Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew;

k) Sądu Rejonowego w Wejherowie – miasto Hel, Puck, Reda, Rumia i Wejherowo oraz gminy Choczewo, Gniewino, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo i Władysławowo.

Sąd Okręgowy w Gdańsku jest ponadto właściwym do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z obszarów właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Słupsku**, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku.***

Od dnia 1 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku jest właściwy również do rozpoznawania spraw własności intelektualnej, w tym spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Toruniu i we Włocławku.****


* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U.2018 poz. 2548 z późn. zm.).

** Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. 2014, poz. 1397);

*** Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. 2013, poz. 334 z  późn. zm.).

**** Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych, a także zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. 2020, poz. 161) / Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz. U. 2020, poz. 1152)

* * *

Właściwość rzeczowa w sprawach z zakresu prawa cywilnego

UWAGA: Wszystkie sprawy, dla których nie jest zastrzeżona właściwość sądów okręgowych, rozpoznają sądy rejonowe.
 

Na podstawie art. 17 Kodeksu Postępowania Cywilnego do właściwości rzeczowej sądów okręgowych należą sprawy:

1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;

2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;

4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

5) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

6) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

7) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

8) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

 

W postępowaniu procesowym do szczególnych kategorii spraw, do rozpoznawania których właściwymi są sądy okręgowe, należą m.in.:

 • sprawy o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków (art. 425 KPC);
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądów rejonowych spraw o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy; o świadczenie rehabilitacyjne; o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej; o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności) (art. 4888 § 1 i 2  KPC);

 

W postępowaniu nieprocesowym do szczególnych kategorii spraw, do rozpoznawania których właściwymi są sądy okręgowe, należą m.in.:

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie (art. 544 § 1 KPC);
 • sprawy o separację na zgodny wniosek małżonków, a także sprawy o zniesienie separacji (art. 5671 KPC);
 • sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego o rozstrzygnięcie sporu między:  radą pracowniczą przedsiębiorstwa a dyrektorem przedsiębiorstwa; organami przedsiębiorstwa a organem założycielskim przedsiębiorstwa; organami przedsiębiorstwa a organem sprawującym nadzór nad przedsiębiorstwem (art. 5911 § 1 i 2 KPC);
 • sprawy  ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu (art. 11481 § 1 KPC);
 • sprawy o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 11511 § 1);
 • sprawy z wniosków o odmowę wykonania, odmowę uznania lub o stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych objętych zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1215/2012, rozporządzenia nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006, rozporządzenia nr 861/2007, rozporządzenia nr 4/2009 i rozporządzenia nr 606/2013 (115323 § 1 i 2 KPC);

* * *

Właściwość rzeczowa w sprawach z zakresu prawa karnego

UWAGA: We wszystkich sprawach, które na mocy ustawy nie są przekazane do właściwości innego sądu, właściwymi do orzekania w pierwszej instancji są sądy rejonowe. W wypadkach wskazanych w ustawie sądy rejonowe ponadto rozpoznają środki odwoławcze.
 

Na podstawie Kodeksu Postępowania Karnego sądy okręgowe orzekają w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:

1) o zbrodnie określone w Kodeksie Karnym oraz w ustawach szczególnych;

2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140–142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu Karnego;

3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie właściwości miejscowej i rzeczowej poszczególnych wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku mogą Państwo znaleźć w dziale Struktura Organizacyjna [KLIKNIJ TUTAJ].