-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

"Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych - rzeczywistość a oczekiwania" (Gdańsk, 21 października 2016 r.) - konferencja na UG

W dniu 21 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja zatytułowana "Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych – rzeczywistość a oczekiwania", która została poświęcona tematyce resocjalizacji osób skazanych ze szczególnym uwzględnieniem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności (PROGRAM KONFERENCJI).

Konferencja, w której udział wzięli m.in. prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie reprezentujący gminy okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, urzędnicy samorządowi zajmujący się sprawami społecznymi, kuratorzy zawodowi, przedstawiciele Służby Więziennej, instytucji pomocy społecznej oraz środowiska akademickiego, została zorganizowana pod auspicjami Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego, zaś jej bezpośrednimi organizatorami byli Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Sprawiedliwości (w jego imieniu gości przywitał oraz odczytał przygotowany specjalnie na tę okazję list Sekretarz Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, dr Sławomir Stasiorowski) oraz Wojewoda Pomorski, który osobiście wziął udział w jego otwarciu.

Otwarcie konferencji - przemawia Kurator Okręgowy SO w Gdańsku Krzysztof Stasiak Otwarcie konferencji - przemawia dr Sławomir Stasiorowski (Ministerstwo Sprawiedliwości) Otwarcie konferencji - przemawia Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Celem organizatorów było przede wszystkim zwrócenie uwagi władz samorządowych oraz organizacji lokalnych na możliwości aktywnego włączenia się w proces readaptacji osób skazanych będących jednocześnie członkami reprezentowanych przez nich społeczności lub do tych społeczności wracających.

O historycznym oraz prawnym umocowaniu działań resocjalizacyjnych, a także o ich psychologicznym znaczeniu opowiedzieli osobom zebranym Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Profesor UG dr hab. Wojciech Zalewski, oraz Profesor UG dr hab. Robert Opora.  Z kolei praktyczne przykłady udanej współpracy na poziomie lokalnym opisali przedstawiciele Służby Więziennej, których podopieczni od lat biorą udział w realizowanych na terenie województwa programach readaptacji poprzez pracę – zarówno tę zarobkową, jak i nieodpłatną, m.in. w hospicjach (temat ten rozwinęła w swoim wystąpieniu Wiceprezes Zarządu Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, Anna Jochim-Labuda, która wskazała na płynące z tego korzyści oraz związane z tym ograniczenia).  

Otwarcie konferencji - przemawia Wiceprezes SO w Gdańsku SSO Marlena Kasprzyk Wystąpienie Prodziekana WPiA UG, Profesora UG dr hab. Wojciecha Zalewskiego Wystąpienie Prodziekana WPiA UG, Profesora UG dr hab. Wojciecha Zalewskiego  

O zaletach i możliwościach korzystania z nieodpłatnej kontrolowanej pracy osób skazanych z punktu widzenia gminy opowiedział Burmistrz Kwidzyna, Andrzej Krzysztofiak, który jednocześnie zwrócił uwagę zebranych na najbardziej problematyczne (tak dla gmin, jak i kierownictwa jednostek penitencjarnych) aspekty obecnych uregulowań prawnych a dotyczące kwestii nieprecyzyjnej odpowiedzialności za pokrywanie kosztów szkolenia BHP oraz ubezpieczenia osób wykonujących tę formę pracy. To właśnie one, jak podniósł w swoim wystąpieniu Pan Burmistrz, w pierwszej kolejności wymagają uporządkowania na poziomie władz centralnych. 

Wystąpienie Profesora UG dr hab. Roberta Opory Konferencja "Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych – rzeczywistość a oczekiwania" Dyrektor Zakładu Karnego Gdańsk-Przeróbka płk Zbigniew Olborski przedstawia przykłady udanej współpracy na polu zatrudniania osób odbywających karę   

Zakończona konferencja była pierwszą przygotowaną w ramach działań podejmowanych przez funkcjonującą od kilkunastu miesięcy Terenową Radę ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego. W roku 2017 r. Rada planuje organizację kolejnej konferencji, tym razem poświęconej wykluczeniu społecznemu osób osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarnej.

Dyskusja w ramach konferencji - przemawia Zastępca Burmistrza Malborka Jan Tadeusz Wilk Dyskusja w ramach konferencji - przemawia Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht Wystąpienie Profesora UG dr hab. Radosława Giętkowskiego

Więcej na temat nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne można dowiedzieć się z opracowanego przez Radę informatora, który jest dostępny do pobrania na tutejszej stronie pod linkiem: http://www.gdansk.so.gov.pl/informator-praca.