-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

„Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych – rzeczywistość a oczekiwania”

W dniu 21 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja zatytułowana "Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych – rzeczywistość a oczekiwania", która została poświęcona tematyce resocjalizacji osób skazanych ze szczególnym uwzględnieniem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności (PROGRAM KONFERENCJI).

Konferencja, w której udział wzięli m.in. prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie reprezentujący gminy okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, urzędnicy samorządowi zajmujący się sprawami społecznymi, kuratorzy zawodowi, przedstawiciele Służby Więziennej, instytucji pomocy społecznej oraz środowiska akademickiego, została zorganizowana pod auspicjami Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego, zaś jej bezpośrednimi organizatorami byli Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Sprawiedliwości (w jego imieniu gości przywitał oraz odczytał przygotowany specjalnie na tę okazję list Sekretarz Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, dr Sławomir Stasiorowski) oraz Wojewoda Pomorski, który osobiście wziął udział w jego otwarciu.

Celem organizatorów było przede wszystkim zwrócenie uwagi władz samorządowych oraz organizacji lokalnych na możliwości aktywnego włączenia się w proces readaptacji osób skazanych będących jednocześnie członkami reprezentowanych przez nich społeczności lub do tych społeczności wracających.

O historycznym oraz prawnym umocowaniu działań resocjalizacyjnych, a także o ich psychologicznym znaczeniu opowiedzieli osobom zebranym Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Profesor UG dr hab. Wojciech Zalewski, oraz Profesor UG dr hab. Robert Opora.  Z kolei praktyczne przykłady udanej współpracy na poziomie lokalnym opisali przedstawiciele Służby Więziennej, których podopieczni od lat biorą udział w realizowanych na terenie województwa programach readaptacji poprzez pracę – zarówno tę zarobkową, jak i nieodpłatną, m.in. w hospicjach (temat ten rozwinęła w swoim wystąpieniu Wiceprezes Zarządu Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, Anna Jochim-Labuda, która wskazała na płynące z tego korzyści oraz związane z tym ograniczenia).  

O zaletach i możliwościach korzystania z nieodpłatnej kontrolowanej pracy osób skazanych z punktu widzenia gminy opowiedział Burmistrz Kwidzyna, Andrzej Krzysztofiak, który jednocześnie zwrócił uwagę zebranych na najbardziej problematyczne (tak dla gmin, jak i kierownictwa jednostek penitencjarnych) aspekty obecnych uregulowań prawnych a dotyczące kwestii nieprecyzyjnej odpowiedzialności za pokrywanie kosztów szkolenia BHP oraz ubezpieczenia osób wykonujących tę formę pracy. To właśnie one, jak podniósł w swoim wystąpieniu Pan Burmistrz, w pierwszej kolejności wymagają uporządkowania na poziomie władz centralnych. 

Zakończona konferencja była pierwszą przygotowaną w ramach działań podejmowanych przez funkcjonującą od kilkunastu miesięcy Terenową Radę ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego. W roku 2017 r. Rada planuje organizację kolejnej konferencji, tym razem poświęconej wykluczeniu społecznemu osób osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarnej.

Więcej na temat nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne można dowiedzieć się z opracowanego przez Radę informatora, który jest dostępny do pobrania na tutejszej stronie pod linkiem: http://www.gdansk.so.gov.pl/informator-praca.

Galeria: 
Otwarcie konferencji - przemawia Kurator Okręgowy SO w Gdańsku Krzysztof Stasiak
Otwarcie konferencji - przemawia dr Sławomir Stasiorowski (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Otwarcie konferencji - przemawia Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Otwarcie konferencji - przemawia Wiceprezes SO w Gdańsku SSO Marlena Kasprzyk
Wystąpienie Prodziekana WPiA UG, Profesora UG dr hab. Wojciecha Zalewskiego
Wystąpienie Prodziekana WPiA UG, Profesora UG dr hab. Wojciecha Zalewskiego
Wystąpienie Profesora UG dr hab. Roberta Opory
Konferencja "Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych – rzeczywistość a oczekiwania"
Dyrektor Zakładu Karnego Gdańsk-Przeróbka płk Zbigniew Olborski przedstawia przykłady udanej współpracy na polu zatrudniania osób odbywających karę
Dyskusja w ramach konferencji - przemawia Zastępca Burmistrza Malborka Jan Tadeusz Wilk
Dyskusja w ramach konferencji - przemawia Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht
Wystąpienie Profesora UG dr hab. Radosława Giętkowskiego