-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Terenowa Rada - podstawowe informacje

Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego została powołana Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. na mocy przepisów Ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. -  Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. (Dz. U. 1998, Nr 113, poz. 723 z późn. zm.).

Przewodniczącym Rady został Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, a w jej skład weszli również: Wojewoda Pomorski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele samorządów terytorialnych, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, kierownicy komórek organizacyjnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, a także reprezentanci wojska i Policji. 

Kadencja Rady trwa 4 lata.


ZADANIA I KOMPETENCJE RADY

Do zadań Rady należy organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji osób skazanych, zarówno odbywających karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, jak również osób, które zakończyły odbywanie kary i wracają do społeczeństwa.

Ponadto do kompetencji Rady należy:

 • opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom;
 • koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji zaufania podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych;
 • podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli;
 • dokonywanie oceny polityki penitencjarnej;
 • przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystywania środków z funduszu pomocy penitencjarnej;
 • inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

Obszar działalności Rady wyznacza właściwość Sądu Okręgowego w Gdańsku.