-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

XV Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSO Joanna Baraniecka-Galińska  
 
Zastępca Przewodniczącego SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała

Kierownik sekretariatu: Urszula Skórzewska

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

Zgodnie z zarządzeniem nr 227/13-Adm Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 października 2013 r. Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gdańsku obsługuje interesantów we wszystkich sprawach toczących się w XV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18: 00
wtorek-piątek 8:00-15:00
 
Sekretariat wydziału - pokój 312 (III piętro)
 
Zakres działania:
 
Rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku – przydzielonych zgodnie z zasadami losowego przydziału spraw pomiędzy sędziów i referendarzy sądowych orzekających w I Wydziale Cywilnym i XV Wydziale Cywilnym tutejszego Sądu jako wydziałach właściwych dla tych samych typów spraw – oraz spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 
 
UWAGA:
 
Od 3 kwietnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku dla spraw cywilnych w I instancji z tego samego zakresu, tj. spraw które przed dniem 3 kwietnia 2018 r. były rozpoznawane bądź w I Wydziale Cywilnym, bądź w XV Wydziale Cywilnym tutejszego Sądu zgodnie z kryterium właściwości miejscowej, obowiązuje tzw. łączne losowanie w systemie losowego przydziału spraw (SLPS). 
 
Zgodnie z tą zasadą od 3 kwietnia 2018 r. losowy przydział spraw pomiędzy sędziów i referendarzy sądowych orzekających w tych wydziałach następuje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. 
 
Zrządzenie Nr 87/18-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 marca 2018 r. ustaliło tygodniowo przemienny harmonogram łącznego losowania spraw w SLPS, zgodnie z którym pozwy i wnioski wpływające do I Wydziału Cywilnego i XV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku będą początkowo przekazywane przez Biuro Podawcze do jednego wydziału zgodnie z harmonogramem (poczynając od I Wydziału Cywilnego od 3 kwietnia 2018 r.) a dopiero po przeprowadzaniu losowania będą rejestrowane we właściwym wydziale. 
 
 
W Wydziale rozpoznawane są sprawy:
  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, również w postępowaniu nakazowym i upominawczym, z wyłączeniem spraw gospodarczych,
  • o prawa majątkowe i dochodzone z nimi roszczenia majątkowe, oprócz spraw o rozwód i separację, które rozpoznawane są w II Wydziale Cywilnym, oraz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązywanie przysposobienia, które należą do właściwości sądów rejonowych,
  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
  • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
  • o uchylenie uchwał, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • o uznanie oraz stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych,
  • o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,
  • prowadzenie rejestru dzienników i czasopism, oraz rozpoznawanie wniosków o wpisanie do tego rejestru.

 

Od dnia 12 czerwca 2015 r. wszystkie rozmowy telefoniczne kierowane do XV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku są obsługiwane przez Automatyczny System Informacji Głosowej (Interactive Voice Response, IVR).

Korzystając z IVR osoba dzwoniąca uzyska informacje nt.:

  • aktualnego stanu sprawy,
  • najbliższego wyznaczonego terminu rozprawy (z godziną i numerem sali),
  • rodzaju wydanego w sprawie orzeczenia;
  • prawomocności / braku prawomocności orzeczenia.

System uruchamia się automatycznie po wykręceniu numeru 58 32-13-399 i po kolei w sposób wyraźny i zrozumiały prowadzi osobę dzwoniącą przez kolejne etapy (wybór wydziału Sądu, wybór numeru sprawy itp.). Czas oczekiwania na informację przy wykorzystaniu IVR to tylko 10 sekund. Bardziej wyczerpujące informacje można uzyskać Biurze Obsługi Interesantów, z którym również można połączyć się poprzez system IVR.                

58 32 13 269
Faks: 
58 32 13 359