-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

I Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSO Marcin Cichosz

Zastępca Przewodniczącego: SSO Ewa Karwowska

Kierownik sekretariatu: mgr Izabela Stankiewicz

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
 

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Sekretariat wydziału - pokój 332b (III piętro)

Zakres działania:

Rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku – przydzielonych zgodnie z zasadami losowego przydziału spraw pomiędzy sędziów i referendarzy sądowych orzekających w I Wydziale Cywilnym i XV Wydziale Cywilnym tutejszego Sądu jako wydziałach właściwych dla tych samych typów spraw – z wyłączeniem spraw przekazanych XV Wydziałowi Cywilnemu.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA I RZECZOWA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

UWAGA:
 
Od 3 kwietnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku dla spraw cywilnych w I instancji z tego samego zakresu, tj. spraw które przed dniem 3 kwietnia 2018 r. były rozpoznawane bądź w I Wydziale Cywilnym, bądź w XV Wydziale Cywilnym tutejszego Sądu zgodnie z kryterium właściwości miejscowej, obowiązuje tzw. łączne losowanie w systemie losowego przydziału spraw (SLPS)
 
Zgodnie z tą zasadą od 3 kwietnia 2018 r. losowy przydział spraw pomiędzy sędziów i referendarzy sądowych orzekających w tych wydziałach następuje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. 
 
Zrządzenie Nr 87/18-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 marca 2018 r. ustaliło tygodniowo przemienny harmonogram łącznego losowania spraw w SLPS, zgodnie z którym pozwy i wnioski wpływające do I Wydziału Cywilnego i XV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku będą początkowo przekazywane przez Biuro Podawcze do jednego wydziału zgodnie z harmonogramem (poczynając od I Wydziału Cywilnego od 3 kwietnia 2018 r.) a dopiero po przeprowadzaniu losowania będą rejestrowane we właściwym wydziale. 
 
 

W Wydziale rozpoznawane są sprawy:

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, również w postępowaniu nakazowym i upominawczym, z wyłączeniem spraw gospodarczych,
 • o prawa niemajątkowe i dochodzone z nimi roszczenia majątkowe, oprócz spraw o rozwód i separację, które rozpoznawane są w II Wydziale Cywilnym, oraz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia, które należą do właściwości sądów rejonowych,
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • o uchylenie uchwał, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o uznanie oraz stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych,
 • o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.

 

Od dnia 12 czerwca 2015 r. wszystkie rozmowy telefoniczne kierowane do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku są obsługiwane przez Automatyczny System Informacji Głosowej (Interactive Voice Response, IVR).

Korzystając z IVR osoba dzwoniąca uzyska informacje nt.:

 • aktualnego stanu sprawy,
 • najbliższego wyznaczonego terminu rozprawy (z godziną i numerem sali),
 • rodzaju wydanego w sprawie orzeczenia;
 • prawomocności / braku prawomocności orzeczenia.

System uruchamia się automatycznie po wykręceniu numeru 58 32-13-399 i po kolei w sposób wyraźny i zrozumiały prowadzi osobę dzwoniącą przez kolejne etapy (wybór wydziału Sądu, wybór numeru sprawy itp.). Czas oczekiwania na informację przy wykorzystaniu IVR to tylko 10 sekund. Bardziej wyczerpujące informacje można uzyskać Biurze Obsługi Interesantów, z którym również można połączyć się poprzez system IVR.                

58 32 13 269
Faks: 
58 32 13 217