-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

"Sąd a środowiska prawnicze – razem czy osobno?" - debata w SO w Gdańsku

Dyskusja na temat możliwości wspólnego budowania wymiaru sprawiedliwości przez różne środowiska prawnicze była tematem przewodnim drugiej debaty poświęconej uczestnictwu sądów w życiu społeczno-instytucjonalnym, której organizatorem był Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Spotkanie, które odbyło się 26 września 2014 r., skierowane zostało do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników oraz syndyków, czyli tych wszystkich grup zawodowych, które stojąc na straży prawa służą społeczeństwu. Podstawową kwestią, z którą musieli się zmierzyć uczestnicy debaty, było odpowiedzenie sobie na pytanie, w jakim zakresie poszczególne środowiska mogłyby współpracować ze sobą bez uszczerbku dla interesu społecznego, bezstronności postępowania oraz sędziowskiej niezawisłości.

O znaczeniu poruszanej problematyki świadczyła obecność na spotkaniu najważniejszych przedstawicieli pomorskich korporacji prawniczych. Wszystkie grupy zawodowe zgodziły się, że mimo różnych ról tak naprawdę dążą do wspólnego celu, którym jest zapewnienie ochrony prawnej obywatelom, a przemyślana i konsekwentna współpraca może być jednym ze sposobów jego osiągania. Przykładem takich zintegrowanych działań są chociażby zorganizowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku niedawne wspólne spotkanie sędziów i notariuszy poświęcone interpretacjom procedury wieczystoksięgowej czy szkolenie dla pełnomocników z obsługi Portalu Informacyjnego oraz Portalu Orzeczeń.

Jak podkreślali dyskutanci, obawy przed zacieśnianiem współpracy między środowiskami prawniczymi wynikają najczęściej z próby uniknięcia zarzutów o „ustawianie” procesów. Prowadzi to nieraz do kuriozalnych sytuacji, gdy sędzia obawia się odpowiedzieć „Dzień dobry” adwokatowi, którego spotka na korytarzu przed salą.

Jednomyślnie stwierdzono, że lekarstwem na społeczne obawy mogą być transparentność procesu oraz nieustające przestrzeganie własnych standardów etycznych. Dopiero na tej podstawie możliwe jest podejmowanie wspólnych działań, do których powinny należeć m.in. dalsze wzajemne szkolenia. Zadanie opracowania koncepcji takich szkoleń, ale również innych form współpracy (np. w postaci konkursów krasomówczych dla poszczególnych korporacji) powierzone zostało powołanemu w trakcie tej debaty zespołowi przedstawicieli wszystkich środowisk. Powodzenie tej inicjatywy przyniesie nie tylko bezpośrednie korzyści „tu i teraz”, ale przede wszystkim powinno posłużyć zmianie postrzegania przez obywateli całej przestrzeni wymiaru sprawiedliwości.

Galeria: 
Uczestnicy spotkania
SSO T. Karczyńska-Szumilas
A. Wasak