-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

"Sąd a media – czy porozumienie jest możliwe?" - debata w SO w Gdańsku

Prowadzący debatęDebatą zatytułowaną „Sąd a media – czy porozumienie jest możliwe?”, która odbyła się w dniu 19 września 2014 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku zainaugurował organizowany przez siebie cykl spotkań poświęconych uczestnictwu sądów w życiu społeczno-instytucjonalnym, współpracy sądownictwa z szeroko pojętym środowiskiem prawniczym, edukacyjnej roli sądów oraz budowy wizerunku sądownictwa. 

Pierwsza debata skierowana została do dziennikarzy (w szczególności specjalizujących się w tematyce sądowej), oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy na co dzień mają kontakt ze środkami masowego przekazu (rzecznicy prasowi) lub poprzez pełnione funkcje i podejmowane decyzje stale pozostają w kręgu zainteresowania dziennikarzy. Poprowadzili ją Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki, ze strony mediów Redaktor Andrzej Raduński z TVP Gdańsk oraz ze strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Prezes Oddziału Gdańskiego SSO Rafał Ryś.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i oczekiwań obu środowisk oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy współpraca między nimi może być zobiektywizowana i czy w ogóle jest możliwa. Termin debaty przypadł na bardzo szczególny moment, gdy oczy mediów były zwrócone na nowy Rząd. Jak podkreślił Pan Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysław Banasik, który powitał uczestników, tym bardziej docenić należy udział w niej redaktorów i czas poświęcony na wspólną dyskusję.

W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia obiektywności przekazu medialnego i mechanizmów rządzących opinią publiczną (prymat sensacji nad informacją), a także odpowiedzialności osób reprezentujących wymiar sprawiedliwości za to, by ich działania były dla Społeczeństwa czytelne i zrozumiałe. Poszukując rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawy wizerunku sądu i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości w mediach, wielokrotnie podkreślano korzyści płynące z wzajemnej edukacji obu stron, a także niezbędnej dozy życzliwości.

Przykładem dobrej współpracy na linii sądownictwo-media jest działalność Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, które poprzez swoje inicjatywy szkoleniowe i informacyjne aktywnie przełamuje mity i przekazuje rzetelną wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości. Gdański oddział „Iustitii” jest jednym ze współorganizatorów cyklu debat w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Galeria: 
Prezes SO w Gdańsku
Redaktor Łukasz Kłos
Wiceprezes SA w Gdańsku