-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 4/2009 - wymagane dokumenty i formularze

W dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.)

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 4/2009 - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

Wykaz państw:
Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królestwo, Chorwacja
 
Wymagane dokumenty:
 
1. podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku 

2. odpis prawomocnego wyroku/ postanowienia/ugody sądowej wraz z wyciągiem z orzeczenia (o ww. dokumenty należy zwrócić się do Sądu, który wydał orzeczenie)

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA (WERSJA EDYTOWALNA) - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA (WERSJA PDF) - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

3. wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych - załącznik VI Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009 w języku polskim i w języku państwa, w którym przebywa dłużnik - należy wypełnić część B od pkt. 7-14 i podpisać formularz w dwóch wersjach językowych (instrukcja wypełniania wniosku do pobrania poniżej)

FORMULARZE WNIOSKÓW WS. UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH (W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH) - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

4. szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych (sporządzony własnoręcznie przez wierzyciela) 

​WZORY FORMULARZY DO WYKAZANIA KWOTY ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI (WYKAZY ZALEGŁOŚCI) - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

5. pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dotyczy: Czechy, Niemcy, Francja)

WZORY PEŁNOMOCNICTW UPOWAŻNIAJĄCYCH ORGAN ZAGRANICZNY DO PROWADZENIA EGZEKUCJI - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ 

6. oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego)

7. oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w wersji dwujęzycznej (gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego)

8. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki po 16. roku życia

9. informacja dotycząca konta bankowego

INFORMACJA O KONCIE BANKOWYM (WZÓR W J. ANGIELSKIM) - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

INFORMACJA O KONCIE BANKOWYM (WZÓR W J. NIEMIECKIM) - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ


Wnioski można pobrać również ze strony europejski portal „e-Sprawiedliwość”, na której znajdują sie także dodatkowe, szczegółowe informacje: