-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

§ 2. 1. Należność zryczałtowana w stosunku miesięcznym wynosi:

1) z tytułu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę całodobową, ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej - 50% kwoty bazowej dla sądowych kuratorów zawodowych, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową",

2) z tytułu pobytu nieletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę dzienną - 20% kwoty bazowej,

3) z tytułu pobytu nieletniego w ośrodku kuratorskim - 10% kwoty bazowej,

4) z tytułu nadzoru kuratora - 5% kwoty bazowej.

§ 8. Należność zryczałtowana za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi - 10% kwoty bazowej.