-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Pouczenie dla Strony

Odwołanie od decyzji  wraz jego odpisem (odpisami) składa się w biurze podawczym,  w godzinach urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku  (poniedziałek: 7:30  – 18:00; wtorek–piątek: 7:30 - 15:30), lub przesyła listem poleconym na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego). Sąd rozpoczyna procedowanie po fizycznym wpływie pisma do sądu.

Wniesienie odwołania podlega opłacie w wysokości 100 złotych, którą można uiścić w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej za pomocą samoobsługowego terminalu płatniczego zainstalowanego w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34* bądź przelewem na rachunek Sądu Okręgowego w Gdańsku o numerze:

38 10 10 1140 0066 7922 3100 0000

Odwołanie powinno zawierać:

 • oznaczenie stron postępowania i ich pełnomocników
 • adresów zamieszkania lub siedziby stron i pełnomocników,  w tym   adres  e- mail organizatora zgromadzenia
 • oznaczenie rodzaju pisma
 • określenie decyzji,  od której strona składa odwołanie
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów uzasadniających odwołanie
 • uzasadnienie zarzutów
 • podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika
 • wymienienie załączników
 • odpisy odwołania i załączników dla każdego z uczestników postępowania

 

* UWAGA:

Od dnia 3 lipca 2020 r. zmienia się forma obsługi kasowej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ