-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Portal informacyjny

Portal Informacyjny stanowi dedykowany system umożliwiający uzyskanie informacji sądowej za pośrednictwem Internetu, co stanowi alternatywę dla dotychczasowych tradycyjnych metod komunikacji z sądem.
 
W obecnym kształcie realizuje on ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że docelowo będzie istniał jeden portal obejmujący całą apelację, a użytkownik, który dokona procesu weryfikacji, uzyska dostęp do spraw, których jest uczestnikiem postępowania bądź posiada uprawnienia wynikające z przepisów odrębnych. W dalszej perspektywie, w celu zminimalizowania konieczności weryfikacji tożsamości użytkownika, zakłada się integrację z platformą zarządzania tożsamością Ministerstwa Sprawiedliwości, z ePUAPem, czy też wykorzystanie podpisów elektronicznych umieszczonych w legitymacjach profesjonalnych pełnomocników.
 
Nowy sposób udostępniania informacji sądowej, został uwzględniony w ostatniej nowelizacji Regulamin Urzędowania Sadów Powszechnych. Zgodnie z art. 90a RUSP Prezes Sądu może zarządzić udostępnienie danych o sprawie stronom i ich przedstawicielom za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym. Za zgodą Prezesa Sądu strony mają także możliwość udzielić dostępu do danych o sprawie innym osobom, posiadającym konta w systemie, o ile tym osobom przysługuje uprawnienie do ich przeglądania. 
 
Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem stworzony system teleinformatyczny, tj. Internetowy Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, zapewnia m. in. dostęp do informacji o sprawie, wyszukiwanie danych i ich sortowanie, możliwość odtworzenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, a także zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem oraz wprowadzeniem nieuprawnionych zmian (art. 98b RUSP).
 
Użytkownik Portalu Informacyjnego uzyska dostęp do informacji w sprawach toczących się z jego udziałem obejmujących m. in.:
 • stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,
 • czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),
 • wyznaczone terminy posiedzeń,
 • dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),
 • dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją,
 • protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.
System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście.
 
Portal dostępny jest pod adresem: