-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Petycje wielokrotne

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotycząca tematyki kredytów złotowych indeksowanych/denominowanych do walut obcych.
 
Petycja wpłynęła w dniu 05 października 2018 r.
 
Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.
 
W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 
Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.
 
 

We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęło łącznie 16 petycji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

petycja.pdf

odp._na_petycje_z_dn.28_grudnia_2018_r.pdf

________________________________________________________________________________________________________

 

Petycja o rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych
i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów
z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22 - 23 listopada 2018 r.,
a które to materiały zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Petycja wpłynęła w dniu 04 czerwca 2019 r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęło łącznie 25 petycji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

4102-47-19_p_e_t_y_c_j_a.pdf

4102-47-19_petycja_zalacznik.pdf

 

Odpowiedź na petycje nadesłane w dniach od 4 do 28 czerwca 2019 r.

x_wiz_4102-47-19_petycje

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Petycja o udostępnienie wszystkim sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r.
sygn. akt I CSK 242/18 oraz treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt III CSK 159.


Petycja wpłynęła w dniu 19 lipca 2019 r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

 

We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęło łącznie 295 petycji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

Odpowiedź na petycje z dnia 26 września 2019 r.

petycja.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Petycja o udostępnienie wszystkim sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku treści wyroku TSUE z dnia 03.10.2019 C-260/18 oraz wyroku TSUE
C-70/17 dotyczącego zakazu „dzielenia abuzywnego”

 

Petycja wpłynęła w dniu 07 listopada 2019 r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

 

p_e_t_y_c_j_a.docx

 

________________________________________________________________________________________________________

We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęły łącznie 63 petycje.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Odpowiedź na petycje z dnia 15 stycznia 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________

Petycja o udostępnienie wszystkim sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku pytania prejudycjalnego zadanego TSUE przez Sąd Okręgowy w Gdańsku  w sprawie C-19/20
 
Petycja wpłynęła w dniu 22 września 2020 r.
 
Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.
W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 
Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.
 
 
________________________________________________________________________________________________________