-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju rozpoczął działanie system NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. 

DLA KOGO?

Zgodnie z nowelizacją przepisów z dnia 15 czerwca 2018 r. (patrz: Dz. U. 2018, poz. 1467) od 1 stycznia 2019 r. mogą z niej skorzystać wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej*. Nowe regulacje m.in. rozszerzają zakres świadczonej pomocy oraz likwidują część dotychczasowych ograniczeń. 

Nieodpłatna pomoc prawna (wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.) może polegać na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym),
 • nieodpłatnej mediacji,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

UWAGA:

 • od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje tylko spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności).


PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nowelizacja Ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. ponadto wprowadza dodatkową (w stosunku do pomocy prawnej - przyp.) formę pomocy w postaci nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które obejmuje "działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji."

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY?

Nieodpłatną pomoc można uzyskać w punktach zlokalizowanych w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty oraz w siedzibach wybranych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Aktualną listę punktów dostępnych dla mieszkańców poszczególnych powiatów znajdujacych się na obszarze działalności Sądu Okręgowego w Gdańsku znajdą Państwo klikając na właściwe odnośniki znajdujące się w menu bocznym po lewej stronie.

Mapa punktów na obszarze całego kraju dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/


OSOBY ŚWIADCZĄCE NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są adwokaci i radcowie prawni (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), a w punktach poradnictwa prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego także doradcy podatkowi (w zakresie spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) i absolwenci prawa legitymujący się odpowiednim doświadczeniem, którzy korzystają z pełni praw publicznych, mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byli karani za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

UWAGA:
 • adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu,
 • w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę,
 • udzielenie informacji, o której mowa w ust. 4, może polegać również na przekazaniu oferty jednostki nieodpłatnego poradnictwa, w formie karty informacyjnej poradnictwa.

 

* Osoby uprawnione do uzyskania pomocy zobowiązane są do złożenia osobie udzielającej pomocy pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl