-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Prezesa SO w Gdańsku ws. konkursu na wolne stanowiska (1,25 et.) lekarza specjalisty w OZSS - K.1003-63/16 AKTUALIZACJA (10.01.2017 r.) - WYNIK KONKURSU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 27 września 2016 roku

ogłasza konkurs nr referencyjny: K. 1003- 63/16

na wolne stanowiska (1,25et.) sądowego specjalisty w zakresie pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży
w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów 

w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

 

 

Wymagania dla kandydata na stanowisko:

- specjalizacja w zakresie pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- posiadanie przez kandydata obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa  innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

- nieposzlakowana opinia;

- kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- stan zdrowia kandydata pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku Sądowego Specjalisty;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci   i młodzieży;
 4. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata, że  nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. zaświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu i na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;

Ponadto kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz dostarcza oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

                                                       

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 listopada 2016 roku  w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr ref. K. 1003  - 63 /16

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursuzgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
 2. pracy pisemnej - zgodnie z § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
 3. rozmowy kwalifikacyjnej - zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakładce „praca”, tj. pod adresem: www.gdansk.so.gov.pl/oferty-pracy .

 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.