-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Prezesa SO w Gdańsku ws. konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego (11 etatów; różne sądy) - KO-0104-10/19 | AKTUALIZACJA (09.04.2019 r.) - WYNIKI KONKURSU

Gdańsk, dnia 8 lutego 2019 r.

KO-0104-10/19

OGŁOSZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego

 

 1. Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego. Konkurs dotyczy następujących etatów: Sąd Rejonowy w Kartuzach – 1 etat (przewidywane zatrudnienie:  od kwietnia 2019 r.), Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku – 2 etaty (przewidywane zatrudnienie:  od kwietnia 2019 r.), Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim - 3 etaty (przewidywane zatrudnienie: I etat – od kwietnia 2019 r., II etat – od kwietnia 2019 r., III etat – od sierpnia 2019), Sąd Rejonowy w Malborku – 1 etat (przewidywane zatrudnienie: od kwietnia 2019 r.), Sąd Rejonowy w Wejherowie – 4 etaty (przewidywane zatrudnienie: I etat - od kwietnia 2019 r., II etat – od kwietnia 2019 r., III etat – od lipca 2019 r., IV etat – od kwietnia 2019 r.). Liczba ujętych w konkursie etatów może ulec zmniejszeniu jeżeli z przyczyn niezależnych od Sądu Okręgowego w Gdańsku zmieni się liczba przewidywanych wolnych etatów.  
   
 1. Osoba przystępująca do konkursu winna spełniać następujące wymagania:
 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • być nieskazitelnego charakteru;
 • mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 • być zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego.
   
 1. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
 • list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku;
 • CV;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa pracy (zgodnie z § 8 Regulaminu naboru na aplikację kuratorską);
 • w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła;
 • oświadczenie o niekaralności (druk w załączniku);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk w załączniku);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączniku);
 • fotografię legitymacyjną.
   
 1. Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 ust. 2-4  Regulaminu naboru na aplikację kuratorską.
   
 1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty w terminie do 11 marca 2019 r. do godziny 1400, w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30-34, w pokoju 301A lub 340A bądź przesłać na adres: Kurator Okręgowy, Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30-34, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs na aplikację kuratorską”. Kandydatury osób, których dokumenty wpłyną do SO w Gdańsku po w/w terminie, nie będą w konkursie uwzględnione.  
   
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
 • Egzamin pisemny – 19 marca 2019 r.; informacja co do miejsca egzaminu i godziny jego rozpoczęcia zostanie podana na stronie internetowej SO w Gdańsku w oddzielnym ogłoszeniu.
 • Egzamin ustny – 26 i 27 marca 2019 r.; informacje co do osób zakwalifikowanych do części ustnej, miejsca egzaminu i godzin jego przeprowadzenia zostaną podane na stronie internetowej SO w Gdańsku w oddzielnym ogłoszeniu.
   
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin naboru na aplikację kuratorską stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
   
 1. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (58) 32-13-108 lub (58) 32-13-288, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400.

 

Ogłoszenia z dn. 14.03.2019 r., 21.03.2019 r. i 09.04.2019 r. o wynikach poszczególnych etapów konkursu z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.