-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Prezesa SO w Gdańsku o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko kuratora zawodowego - KO-0104-12/18 AKTUALIZACJA (27.02.2018 r.) - WYNIKI KONKURSU

Gdańsk, dnia 29 stycznia 2018 r.

KO-0104-12/18

OGŁOSZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko kuratora zawodowego

 

 1. Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko kuratora zawodowego. Konkurs dotyczy jednego etatu w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (przewidywany termin zatrudnienia – początek kwietnia 2018 r.).  
   
 1. Osoba przystępująca do konkursu winna spełniać następujące wymagania:
 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • być nieskazitelnego charakteru;
 • mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 • być zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego;
 • mieć ukończoną aplikację kuratorską (za wyjątkiem sytuacji, gdy Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o zwolnieniu od obowiązku odbycia aplikacji kuratorskiej i od złożenia egzaminu kuratorskiego);
 • posiadać zdany egzamin kuratorski.
   
 1. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
  • list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku;
  • CV;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
  • certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa pracy, a w przypadku gdy ktoś aktualnie pracuje, to zaświadczenie od obecnego pracodawcy;
  • opinię kuratora okręgowego sądu okręgowego, w okręgu którego osoba przystępująca do konkursu pracowała lub pracuje na stanowisku kuratora zawodowego;
  • oświadczenie o niekaralności (druk w załączniku);
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk w załączniku);
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączniku);
  • fotografię legitymacyjną.
    
 1. Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 ust. 2-4  Regulaminu naboru na stanowisko kuratora zawodowego.
   
 1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty w terminie do 16 lutego 2018 r. do godziny 1400, w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30-34, w pokoju 301A lub 340A bądź przesłać na adres: Kurator Okręgowy, Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30-34, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kuratora zawodowego”. Dokumenty, które wpłyną do SO w Gdańsku po w/w terminie nie będą w konkursie uwzględnione.
   
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
 • Rozmowa kwalifikacyjna – 23 lutego 2018 r.; informacja co do miejsca rozmowy i godziny jej rozpoczęcia zostanie podana na stronie internetowej SO w Gdańsku w oddzielnym ogłoszeniu.
 • Ostateczny termin podania wyników konkursu – 8 marca 2018 r.; informacja o wynikach zostanie podana na stronie internetowej SO w Gdańsku w oddzielnym ogłoszeniu.
   
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko kuratora zawodowego stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
   
 1. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (58) 32-13-108 lub (58) 32-13-288, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400.

 

 

Treść ogłoszeń o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.