-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Prezesa SO w Gdańsku o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego - KO-0104-16/16 AKTUALIZACJA (22.03.2016 r.) - WYNIKI KONKURSU

Gdańsk, dnia 1 lutego 2016 r.

KO-0104-16/16

OGŁOSZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego

 

 1. Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłasza konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego. Konkurs dotyczy następujących etatów: Sąd Rejonowy w Malborku – 1 etat (przewidywane zatrudnienie -  od marca 2016 r.), Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku – 1 etat (przewidywane zatrudnienie -  nie zostało jeszcze ustalone).
   
 1. Osoba przystępująca do konkursu winna spełniać następujące wymagania:
 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • być nieskazitelnego charakteru;
 • mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 • być zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego.
   
 1. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:

·      list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku;

·      CV;

·      odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

·      certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa pracy, a w przypadku gdy ktoś aktualnie pracuje, to zaświadczenie od obecnego pracodawcy (zgodnie z § 8 Regulaminu naboru na aplikację kuratorską). Przedłożone zaświadczenie od pracodawcy powinno zawierać informację o okresie zatrudnienia, wymiarze czasu pracy, stanowisku oraz zakresie obowiązków;

·      w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła;

·      oświadczenie o niekaralności (druk w załączniku);

·      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk w załączniku);

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączniku);

·      fotografię legitymacyjną.
 

 1. Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 ust. 2-4  Regulaminu naboru na aplikację kuratorską.
   
 1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty w terminie do 2 marca 2016 r. do godziny 1400, w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30-34, w pokoju 301A lub 340A bądź przesłać na adres: Kurator Okręgowy, Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30-34, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs na aplikację kuratorską”. Dokumenty, które wpłyną do SO w Gdańsku po w/w terminie nie będą w konkursie uwzględnione.
   
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
 • Egzamin pisemny – 9 marzec 2016 r.; informacja co do miejsca egzaminu i godziny jego rozpoczęcia zostanie podana na stronie internetowej SO w Gdańsku w oddzielnym ogłoszeniu.
 • Egzamin ustny – 14 marca 2016 r.; informacje co do osób zakwalifikowanych do części ustnej, miejsca egzaminu i godzin jego przeprowadzenia zostaną podane na stronie internetowej SO w Gdańsku w oddzielnym ogłoszeniu.
   
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin naboru na aplikację kuratorską stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
   
 1. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (58) 32-13-108 lub (58) 32-13-288, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400.

 

Treść ogłoszeń o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.