-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU o przeprowadzeniu konkursu na wolne etaty aplikantów kuratorskich KO-0104-63/12

 

Gdańsk, dnia 13 lipca 2012 r.

 

KO-0104-63/12

 

 

OGŁOSZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

o przeprowadzeniu konkursu na wolne etaty aplikantów kuratorskich

 

 

 

 1. Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłasza przeprowadzenie konkursu na wolne etaty aplikantów kuratorskich. W konkursie zostaną ujęte następujące etaty: SR Gdańsk – Południe w Gdańsku ( 2 etaty, pierwszy etat -  przewidywane zatrudnienie od 17.09.2012 r. i drugi etat – przewidywane zatrudnienie prawdopodobnie na początku 2013 r.), SR w Wejherowie (1 etat – przewidywane zatrudnienie od 01.09.2012 r.)

 

 1. Osoba przystępująca do konkursu winna spełniać następujące wymagania:
 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • być nieskazitelnego charakteru;
 • mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 • być zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

 

 1. Osoba przystępująca do konkursy powinna złożyć następujące dokumenty:
  • list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, z zamieszczoną informacją o której mowa w § 3  Regulaminu naboru na aplikację kuratorską.
  • CV;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
  • certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa pracy;
  • w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tą pełni lub pełniła;
  • oświadczenie o niekaralności;
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • fotografię legitymacyjną.

 

 1. Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 ust. 2-4  Regulaminu naboru na aplikację kuratorską.

 

 1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty w terminie do dnia 17 sierpnia 2012 r. do godziny 1400, w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30-34, w pokoju 356 lub 355 lub przesłać na adres: Kurator Okręgowy, Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30-34, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs na aplikację kuratorską”. Dokumenty, które wpłyną do SO w Gdańsku po w/w terminie nie będą w konkursie uwzględnione.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
 • Egzamin pisemny – 23 sierpnia 2012 r.; informacja co do miejsca egzaminu i godziny jego rozpoczęcia zostanie podana na stronie internetowej SO w Gdańsku w oddzielnym ogłoszeniu.
 • Egzamin ustny – 29 sierpnia 2012 r.; informacje co do osób zakwalifikowanych do części ustnej, miejsca egzaminu i godzin jego przeprowadzenia zostaną podane na stronie internetowej SO w Gdańsku w oddzielnym ogłoszeniu.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulaminu naboru na aplikację kuratorską stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (58) 32-13-108, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400.