-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku z dn. 8 lutego 2017 r. ws. konkursu na 1 wolny etat urzędniczy - K.1001-64/17 AKTUALIZACJA (20.03.2017 r.) - WYNIK KONKURSU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 8 lutego 2017 roku ogłasza konkurs na 1 wolny etat urzędniczy w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001-64 /17

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na etacie urzędniczym będzie należało:

- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,

- obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand,

- przygotowywanie korespondencji,

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

- wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

Wymagania niezbędne:

-  pełna zdolność do czynności prawnych;

-  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia;

- wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny – preferowane wykształcenie wyższe - prawo;

- zdolności analityczne;

- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;

- kreatywność;

- komunikatywność;

- odporność na stres;

- wysoka kultura osobista;

- umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie- świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej;

-  kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;

- CV oraz podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania i numerem telefonu;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w terminie do  24 lutego 2017 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

dot. konkursu nr K.1001 – 64/17

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Drugi etap konkursu będzie składał się z 3 części:

  1. sporządzenia pisma urzędowego,
  2. rozwiązania testu składającego się z 10 pytań,
  3. sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do II i III części drugiego etapu konkursu jest prawidłowe sporządzenie pisma urzędowego.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku o terminie trzeciego etapu konkursu (może odbyć się tego samego dnia).

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.