-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku z dn. 31 stycznia 2017 r. ws. konkursu na 1 wolne stanowisko (1/2 etatu) w Oddziale Inwestycji i Remontów - K.1001-45/17 AKTUALIZACJA (21.04.2017) - WYNIKI KONKURSU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
w dniu 31 stycznia 2017 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko w Oddziale
Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w wymiarze 1/2 etatu
(docelowo planowane jest zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu) 
ul. Nowe Ogrody 30/34,80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001 - 45/17

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. inwestycji i remontów będzie należała działalność inwestycyjno-remontowa w szczególności:

 • planowanie robót inwestycyjnych i remontów;
 • zapewnienie prawidłowej realizacji inwestycji remontów budynków i budowli Sądu;
 • zlecanie przygotowania dokumentacji prawnej i projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i remontów oraz opiniowanie treści umów o roboty budowlano-montażowe;
 • zlecanie nadzoru inwestorskiego;
 • rozliczanie i prowadzenie sprawozdawczości

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie - preferowane budownictwo lądowe,
 • umiejętność obsługi programów EXCEL, WORD
 • umiejętność obsługi programu AUTO CAD
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania preferowane:

 • umiejętność kosztorysowania - obsługa programu NORMA
 • umiejętność obsługi systemu SAP
 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego
 • znajomość Prawa budowlanego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • CV oraz podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania i numerem telefonu;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie kandydata, iż nie był karany oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 17 lutego 2017 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku 

Oddział Kadr 

ul. Nowe Ogrody 30/34,80-803 Gdańsk 

dot. konkursu nr K.l001-45/17

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod wymogów kątem spełnienia formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Drugi etap konkursu: rozmowa kwalifikacyjna z elementami egzaminu ustnego

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Treść zawiadomień o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.