-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku ws. konkursu na 1 wolne stanowisko w Oddziale Finansowym (0,5 etatu) - K.1001-297/17

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 22 czerwca 2017 roku

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko

w Oddziale Finansowym ds. płac w wymiarze 0,5 etatu

w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001-297/17

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku stażysty będzie należało:

 - naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy;

- naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych;

- administrowanie dokumentacją zasiłkową i naliczanie zasiłków;

- dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji na potrzeby Urzędu Skarbowego;

- sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac;

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

- prowadzenie wewnętrznego archiwum płacowego.
 

Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia;

- wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;

- biegła obsługa komputera (pakiet MS Office – w szczególności MS Exel),

- praktyczna umiejętność pracy w systemie SAP w module finansowym HRPY;

- znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,

- zdolności analityczne;

- kreatywność;

- komunikatywność;

- odporność na stres;

- wysoka kultura osobista;

- umiejętność pracy w zespole.
 

Preferowane:

– wykształcenie wyższe – kierunek finanse i rachunkowość.

- minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku w obszarze administracji płac;
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej;

- kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;

- CV oraz podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania i nr telefonu;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- oświadczenie kandydata, iż nie był karany oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 6 lipca 2017 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

dot. konkursu nr K.1001-297/17

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Drugi etap konkursu: test z wiedzy oraz praktyczny sprawdzian znajomości systemu SAP.

Trzeci etap konkursu: rozmowa kwalifikacyjna.

Trzeci etap konkursu odbędzie się bezpośrednio po drugim etapie konkursu.

Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie ogłoszona bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu.

Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu wiedzy i zaliczą praktyczny sprawdzian znajomości systemu SAP.

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.