-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku ws. konkursu na 1 wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych (0,5 etatu) - K.1001-471/17 AKTUALIZACJA (16.11.2017 r.) - ZAKOŃCZENIE KONKURSU

 

 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 4 października 2017 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w wymiarze 0,5 etatu w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001-471/17

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku głównego specjalisty  będzie należało:

1.       dbałość o przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych,

2.      przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ,

3.      prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

4.      prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,

5.      opracowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych uwzględniających zmieniający się stan prawny,

6.      archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych,

7.      prowadzenie rejestru postępowań przetargowych,

8.      sporządzanie planów zamówień publicznych,

9.      sporządzanie sprawozdań i raportów dotyczących zamówień publicznych,

10.  należyte, zgodne z przepisami przechowywanie dokumentów,

11.  przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

12.  wykonywanie innych poleceń przełożonych.

Wymagania niezbędne:

1.  wykształcenie wyższe,

2.  minimum 3 lata doświadczenia w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych,

3.  bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, mile widziana znajomość Kodeksu Cywilnego, finansów publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,

4.  umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce,

5.  doświadczenie w tworzeniu dokumentacji, wzorów umów, odwołań, sporządzania protokołów,

6.  znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word,   Excel,

7.  umiejętność korzystania z Internetu i poczty e-mail,

8.  wysoka kultura osobista,

9.  mmiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

2. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;

3. CV oraz podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania    i numerem telefonu;

4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

5. oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w terminie do  20 października 2017 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

dot. konkursu nr K.1001–471/17

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Drugi etap konkursu będzie składał się z 2 części:

  1. sporządzenia pisma urzędowego,
  2. rozwiązania testu składającego się z 10 pytań,

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku o terminie trzeciego etapu konkursu (może odbyć się tego samego dnia).

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 Treść zawiadomień o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.