-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku ws. konkursu na 1 wolne stanowiska pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza - K.1001 - 298/17 AKTUALIZACJA (13.07.2017 r.) - WYNIKI KONKURSU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 22 czerwca 2017 roku

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza

w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001-298/17

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika obsługi - sekretarki/sekretarza będzie należało:

- przyjmowanie i roznoszenie korespondencji,

- wpisywanie korespondencji na poszczególne wydziały, sekcje i oddziały Sądu Okręgowego,

- przyjmowanie i roznoszenie korespondencji przywiezionej z sądów rejonowych,

- wpisywanie listów poleconych do systemu oraz przygotowanie ich do wysyłki,

- rozdzielanie zwrotnych potwierdzeń odbioru.
 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia;

- wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- znajomość techniki pracy biurowej;

- dobra znajomość obsługi komputera;

- komunikatywność;

- odporność na stres;

- kultura osobista;

- umiejętność pracy w zespole;
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

- CV oraz podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania i nr  telefonu,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- oświadczenie kandydata, iż nie był karany i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gdańsku lub za pośrednictwem Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, tel. (058) 32-13-151.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przy składaniu dokumentów należy powołać się na nr referencyjny konkursu: K.1001- 298 /17

Pierwszym etapem rekrutacji będzie selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać złożone dokumenty  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Treść zawiadomień o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.