-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku nr ref. K.1001-309/17 na 1 wolne stanowisko stażysty w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku AKTUALIZACJA (03.08.2017 r.) - WYNIKI KONKURSU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 29 czerwca 2017 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko stażysty  w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego  w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001 - 309 /17

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej w Biurze Podawczym będzie należało:

-  przyjmowanie  i rozdzielanie korespondencji ,

- wprowadzanie do systemu komputerowego  korespondencji,

- sprawdzanie zgodności poczty wpływającej do sądu z wykazem pocztowym,

- prowadzenie kontrolki nadanych listów,

- prowadzenie wykazu listów poleconych przygotowanych do wysyłki,

- przygotowanie i przekazywanie dokumentów do Archiwum Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 

Wymagania niezbędne:

-  pełna zdolność do czynności prawnych;

-  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

-  nieposzlakowana opinia;

- wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane                                  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny ,

-  zdolności analityczne;

- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem

   komputerowym;

- kreatywność;

- komunikatywność;

- odporność na stres;

- wysoka kultura osobista;

- umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie- świadectwo maturalne         lub dyplom szkoły wyższej;

-  kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;

- CV oraz podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania i numerem telefonu;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  dla celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 10 lipca 2017 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

dot. konkursu nr K.1001 – 309  /17

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Drugi etap konkursu będzie składał się z 3 części:

  1. sporządzenia pisma urzędowego,
  2. rozwiązania testu składającego się z 10 pytań.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do II i III części drugiego etapu konkursu jest prawidłowe sporządzenie pisma urzędowego.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku o terminie trzeciego etapu konkursu (może odbyć się tego samego dnia).

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Treść zawiadomień o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.