-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

O mediacji w kolebce wolności i solidarności - relacja z konferencji pt. "Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole" (+ PREZENTACJE)

10 grudnia 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku a Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Jednym z najważniejszych pól współpracy będzie propagowanie w pomorskich szkołach wdrażania pilotażowego w skali kraju projektu mediacji rówieśniczej jako metody rozwiązywania konfliktów w szkole.

Inaugurację akcji rozpoczęła konferencja pod tytułem „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole”. Jak zgodnie podkreślili wszyscy uczestnicy konferencji, mediacja jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów. To rozwiązywanie konfliktów u dzieci, później u młodzieży, a docelowo u osób dorosłych powoduje ich rozwój i zdolność do porozumienia się podkreślił jeden z organizatorów Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej.

  

Jak wskazała Pomorska Wicekurator Oświaty w Gdańsku Gabriela Albertin - gdyby nie konflikty w dzieciństwie nie nauczylibyśmy się jak być dorosłym. Konflikt jest czymś naturalnym, gdyż pojawia się on w każdym aspekcie naszego życia. To właśnie mediacja jest elementem treningu społecznego, gdyż pomaga nam w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka podkreśliła z kolei na bardzo duże zasługi Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie mediacji. Mediacja rówieśnicza jest kolejnym etapem propagowania konsensualnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dzieci uczą się w jaki sposób rozwiązywać konflikty w drodze rozmowy, kompromisu, a także brania świadomej odpowiedzialności za zło wyrządzonej drugiej osobie. Jeżeli nauczymy dzieci i młodzież w jaki sposób konstruktywny rozwiązywać konflikty, to w znaczący sposób przyczyniamy się do budowania społeczeństwa obywatelskiego – podkreśliła sędzia Agnieszka Rękas.

   

Sąd Okręgowy w Gdańsku już od kilku lat czyni starania, aby wprowadzić młodzież w środowisko sądowe. Jest to (mediacja rówieśnicza) kolejna inicjatywa (po Dniach Otwartych), które na stałe weszły do kalendarza roku szkolnego. Ponadto od 1 stycznia 2016 roku instytucja mediatora wchodzi jako jedna z grup emisariuszy sądowych do Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i to właśnie w tym akcie prawnym regulowany będzie status mediatora - podkreślił Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jak młode pokolenie pozna i zrozumie idę mediacji, to łatwiej jest rozwiązywać sprawy i konflikty, które zaczynają się od środowiska szkolnego. Im więcej będzie ludzi należycie wyedukowanych i praktyków w tym względzie skutkujących mediacją, to będziemy mieli mniej spraw sądowych, a rozwiązywanie problemów odbywać się będzie na etapie przedsądowym – wskazał dr Przemysław Banasik

Nie ma takiej możliwości, aby w życiu codziennym nie było konfliktów, dotyczy to także uczniów – jednogłośnie podnosili nauczyciele i dyrektorzy pomorskich szkół i placówek oświatowych, którzy w licznym gronie przybyli na konferencję. Dlatego też warto idę rozpowszechniać na wszystkie placówki szkolne. Chcielibyśmy, aby to miejsce gdzie narodziła się Solidarność, która uczyła rozwiązywać konflikty i mediacji, było miejscem w którym mediacja rozprzestrzenia się na wszystkie szkoły – zgodnie podkreślili uczestnicy konferencji.

  

Organizatorem konferencji był Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska oraz Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. W uroczystości udział wzięli poza organizatorami, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, przedstawiciele samorządów trójmiasta, Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Dialogu Społecznego oraz dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele z pomorskich szkół, a także przedstawiciele sądownictwa, świata nauki i organizacji pozarządowych. 

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU ZNAJDĄ PAŃSTWO PREZENTACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ PRELEGENTÓW
 

 

 
Historia mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
 
Dostrzegając wartość narzędzia polubownego rozwiązywania konfliktów jakim jest mediacja, Sąd Okręgowy w Gdańsku czynnie włącza się w jej propagowanie.
 
2009
 
W Sądzie zostaje powołany sędzia koordynator ds. mediacji, a następnie sędziowie koordynatorzy ds. mediacji w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich. 
 
2010-2011
 
Sąd nawiązuje kontakt ze środowiskiem mediatorów – indywidualnych oraz reprezentujących profesjonalne podmioty. Owocem tej współpracy jest organizacja przez Prezesów Sądów Okręgowych w Gdańsku i Toruniu wspólnej konferencji pod patronatem Ministra Sprawiedliwości pt. "Mediacje w sprawach cywilnych i karnych" (28-30 września 2011 r.), w której udział poza sędziami i mediatorami biorą przedstawiciele środowisk prawniczych zainteresowanych mediacją: prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni oraz notariusze. Wymiernym skutkiem konferencji było zainicjowanie szeregu działań wspierających stosowanie mediacji w praktyce, w tym cyklu szkoleń dla sędziów i mediatorów, mających na celu wzajemne poznanie się środowisk i wymianę doświadczeń, a także bieżące rozwiązywanie problemów.
 
2012
 
Inauguracja SALONU MEDIATORA w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, czyli cyklicznych spotkań osób i podmiotów zainteresowanych alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, stanowiących forum dyskusyjne oraz platformę wymiany myśli i dobrych praktyk mediacyjnych. Inicjatorami Salonu są mediatorzy: Magda Bellwon, Zofia Gruszecka i Bartosz Poćwiardowski. Otwarta formuła spotkań pozwala na uczestnictwo wszystkich osób i organizacji zainteresowanych ideą mediacji.
 
2013
 
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji Sąd Okręgowy w Gdańsku organizuje międzynarodową konferencję pt. „Mediacja jako instytucja wspomagająca wymiar sprawiedliwości” (12 października 2013 r.). Wśród zaproszonych gości znaleźli się m,in. przedstawiciele Litwy, Niemiec, Serbii, Chorwacji oraz Finlandii. W jej trakcie zostały przedstawiono modele mediacji w systemach prawnych krajów, skąd pochodzili goście konferencji. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości.
 
2014
 
Odświeżeniu ulega konwencja Salonu Mediatora – organizacja merytoryczna poszczególnych spotkań zostaje powierzona podmiotom zewnętrznym. W ramach Tygodnia Mediacji (13-16 października 2013 r.) na terenie Sądu są udzielane bezpłatne porady mediatorów, odbywa się symulacja mediacji oraz moderowana debata na temat: „Czy warto mediować w biznesie?”, poświęcona zagadnieniom mediacji w sprawach gospodarczych.
 
2015
 
W Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbywa się konferencja pt. „Masz prawo do mediacji – nowe wyzwania i możliwości dla mediacji”, która jest głównym wydarzeniem Międzynarodowego Dnia Mediacji (15 października 2015 r.). Konferencja poświęcona jest wykorzystaniu narzędzia mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw, jakie rysują się na horyzoncie w związku z zachodzącymi zmianami legislacyjnymi. Dwa dni wcześniej, w ramach Dnia mediacji szkolnej i rówieśniczej Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej oraz Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej przy ZKPiG nr 33 w Gdańsku podpisują porozumienie w przedmiocie dalszej współpracy. Przedmiotowa konferencja jest jednym z owoców tej współpracy.