-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku ws.konkursu na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego nr ref. K.1249-142/17 AKTUALIZACJA (14.11.2017 r.) - WYNIK KONKURSU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
w dniu 29 września 2017 roku
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
nr ref. K.- 1249-142/17

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062):

 1. posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 2. posiadać nieskazitelny charakter;
 3. posiadać ukończone studia wyższe prawnicze w Polsce z tytułem magistra lub studia zagraniczne uznane w Polsce;
 4. mieć ukończone 24 lata;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego zawierający aktualny adres zamieszkania oraz numer telefonu;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys;
 3. informację o przebiegu kariery zawodowej (CV);
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu,
 8. aktualną fotografie zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Kandydat składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu bezpośrednio w siedzibie Sądu w terminie do dnia 16 października 2017 roku do: Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, tel. /0-58/32 13 150 albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

1/ etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz tablicy ogłoszeń nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

2/ etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3/ etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpoznawane.

Przy składaniu dokumentów należy powołać się na nr referencyjny konkursu K.1249-142/17.

Drugi etap konkursu (test) odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w Sali 336
w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34.

Jednocześnie informuję, iż osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku nie mogą odbywać aplikacji radcowskiej lub aplikacji adwokackiej.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane mogą odebrać dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu – po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.