-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w SO w Gdańsku zastępuje RODK

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zmienił swoją nazwę na Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Powyższa zmiana ma związek z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418), regulującej uprawnienia dotychczasowych RODK-ów.

Adres placówki ani godziny urzędowania placówki nie uległy zmianie.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Adres: ul. 3 Maja 9 A,  80-802 Gdańsk

Tel./faks: 58 32-42-725

Godziny urzędowania:

wtorek - czwartek: 7:30-18:00

w poniedziałek i piątek: 7:30 -15:30

Zgodnie z ustawą zadaniem Zespołów jest sporządzanie – na zlecenie sądu lub prokuratora i na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich – opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Ponadto Zespoły na zlecenie sądu mają prawo prowadzić mediację, przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzić poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Zespoły sporządzają opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działają, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obszarem właściwości Zespołu może być część obszaru właściwości sądu okręgowego.

W skład Zespołów wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Specjalista, uczestnicząc w wykonywaniu powyższych czynności jest niezależny.

Nadzór nad działalnością zespołów w zakresie:

1) przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii,

2) wykonywania czynności,

sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Galeria: 
Sąd Okręgowy w Gdańsku