-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacje dla kandydatów na mediatorów

Informacje dla instytucji oraz kandydatów na mediatorów

I. MEDIACJE W SPRAWACH KARNYCH

Kwestie dotyczące instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz.716).

§ 3. Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

1)    zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,

2)    zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7,

3)    posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,

4)    została wpisana do wykazu


WYMAGANE DOKUMENTY OD INSTYTUCJI

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu instytucji uprawnionych

 do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

- statut instytucji

- pisemne zapewnienie o posiadanych możliwościach do przeprowadzenia postępowania

 mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 rozporządzenia

 wraz z listą tych osób

- dokument potwierdzający posiadanie warunków organizacyjnych do przeprowadzenia

 postępowania mediacyjnego (kopia aktu własności lokalu lub umowy najmu)
 

§ 4. Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

1)    posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

2)    korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3)    ukończyła 26 lat,

4)    zna język polski w mowie i piśmie,

5)    nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

7)    daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

8)    została wpisana do wykazu

§ 5. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA (osoby fizycznej)

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu osób uprawnionych

 do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

- CV (zawierające datę urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail)

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności

 prawnych

- oświadczenie o tym ze kandydat nie jest jedną z osób wymienionych w § 5

- oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

- dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania

 postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie

 

II. MEDIACJE W SPRAWACH NIELETNICH

Kwestie dotyczące instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. 2001, nr 56, poz. 591 ze zm.).

§ 3. 1. Sąd może przekazać sprawę, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, instytucji, która została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie:

  1)  mediacji,

  2)  resocjalizacji,

  3)  poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,

  4)  diagnozy psychologicznej,

  5)  profilaktyki przestępczości,

  6)  ochrony wolności i praw człowieka.

2. Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

3. Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, który powinien odpowiadać warunkom określonym w § 4 pkt 1-7.
 

WYMAGANE DOKUMENTY OD INSTYTUCJI

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu instytucji uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich

- statut instytucji

- pisemne zapewnienie o posiadanych możliwościach do przeprowadzenia postępowania

 mediacyjnego przez osoby odpowiadające warunkom określonym w § 4 pkt 1-7 rozporządzenia wraz z listą tych osób

- dokument potwierdzający posiadanie warunków organizacyjnych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (kopia aktu własności lokalu lub umowy najmu)
 

§ 4. Sąd może przekazać sprawę w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego osobie godnej zaufania, która:

  1)  ukończyła 26 lat,

  2)  korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,

  3)  biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,

  4)  posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,

  5)  posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

  6)  daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

  7)  odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w § 8,

  8)  została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 6. 1. Mediatorem nie może być czynny zawodowo:

  1)  sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, Policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,

  2)  adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,

  3)  komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,

  4)  funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,

  5)  pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,

  6)  pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.

2. Mediatorem nie może być również ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

3. Mediatorem w danej sprawie nie może być osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.
 

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA (osoby fizycznej)

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich

- CV (zawierające datę urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail)

- oświadczenie o ukończeniu 26 lat

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych

- oświadczenie o tym ze kandydat nie jest jedną z osób wymienionych w § 6. ust. 1 i 2. 

- oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

- oświadczenie, że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 kodeksu karnego

- dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz poświadczające posiadane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży

- dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia dla mediatorów, o którym mowa w § 8
 

§ 8. 1. Szkolenie mediatorów polega na zaznajomieniu z problematyką postępowania mediacyjnego oraz uzyskaniu wiedzy potrzebnej do wykonywania czynności mediatora.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

3. Szkolenie przeprowadza się według standardów określonych w załączniku do rozporządzenia.

 

III. MEDIACJE W SPRAWACH CYWILNYCH

Kwestie dotyczące postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych regulują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020, poz. 1575 - t.j.) m.in.

Art. 1832. § 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

§ 2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

§ 3. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

§ 31. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego kodeksu jest mowa o mediatorze, należy przez to rozumieć także stałego mediatora, chyba, że przepisy niniejszego kodeksu stanowią inaczej.

§ 4. Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd - również sąd.
 

WYMAGANE DOKUMENTY OD INSTYTUCJI (organizacje pozarządowe oraz uczelnie)

- informacja skierowana do Prezesa Sądu Okręgowego o liście mediatorów oraz ośrodku mediacyjnym (dane kontaktowe, miejsce mediacji, specjalizacja)

- statut instytucji

- informacja o wyrażeniu pisemnej zgody przez mediatora o wpisaniu go na listę
 

Kwestie dotyczące wpisu osób fizycznych na listę stałych mediatorów regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 2075 - t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. 2016, poz. 122).

Art. 157a. Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

1)    spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;

2)    ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;

3)    ukończyła 26 lat;

4)    zna język polski;

5)    nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Art. 157b. § 1. Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.

§ 1a. Do wpisu na listę stałych mediatorów stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298).

§ 1b. Sprawę wpisu na listę stałych mediatorów uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis na listę stałych mediatorów, jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku prezes sądu okręgowego nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 2. Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5.

§ 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Art. 157f. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia listy stałych mediatorów, tryb wpisywania i skreślania z listy, zamieszczania na liście i aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania spełnienia warunków wpisywania na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych mediatorów, a także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku, uwzględniając potrzebę zapewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji o stałych mediatorach, jednolitości wniosków i sprawnego przebiegu procedury wpisu na listę stałych mediatorów.
 

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA (osoby fizycznej)

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego na urzędowym formularzu (załącznik)

- oświadczenie o ukończeniu 26 lat

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o tym ze kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku

- oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

- oświadczenie, że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 kodeksu karnego

- kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację (§ 5 ust.1 i 2 Rozporządzenia MS z dnia 20 stycznia 2016 r.). 
 

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku pokój 125 A (I piętro), tel. 58 32 13 140, e-mail: od-administracyjny@gdansk.so.gov.pl