-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Koordynatorzy ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami - I półrocze 2020 r. | AKTUALIZACJA (04.02.2021)

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zebranie środowiska mediatorów wybrało ze swojego grona osoby, które w pierwszym półroczu roku 2020 będą pełniły funkcję Koordynatora oraz Zastępcy Koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
 
Koordynatorem ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku została Pani Mediator Joanna Radko.

Zastępcą Koordynatora została Pani Mediator Monika Baranowska.
 
Jako kontakt do koordynatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdansku został wskazany adres poczty elektonicznej
 
UWAGA: W związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19 decyzją środowiska mediatorów wybory nowych koordynatorów zostały odłożone do połowy kwietnia 2021 r. Do tego czasu też został wydłużony okres pełnienia funkcji przez dotychczasowych koordynatorów.
 
Do zadań koordynatorów należy prowadzenie rozmów i przekazywanie informacji pomiędzy sądami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą ze środowiskiem mediatorów a samymi mediatorami-sygnatariuszami niniejszych ustaleń. Zgodnie z przyjętymi założeniami wszelkie decyzje podejmowane będą w ramach wewnętrznych uzgodnień środowiska mediatorów i będą miały formę pisemną z listą osób popierających daną inicjatywę czy decyzję.
 
Do kompetencji koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami należą:
 • przekazywanie wypracowanych przez środowisko mediatorów informacji do odbiorców zewnętrznych: sądów i innych podmiotów oraz informacji środowisku mediatorów od podmiotów zewnętrznych;
 • reprezentowanie środowiska mediatorów w pracach Kapituły projektu "Biznes wybiera mediacje";
 • reprezentowanie środowiska mediatorów  na spotkaniach z Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku;
 • koordynowanie wspólnych projektów środowiska mediatorów na poziomie Sądu Okręgowego w Gdańsku w ramach Tygodnia Mediacji;
 • przekazywanie informacji całego środowiska mediatorów.
 
Jest to funkcja reprezentacyjna o charakterze rotacyjnym (wybór co pół roku, brak możliwości ponownego kandydowania poza przypadkiem braku kandydatów).
 
Niezależnie od funkcji koordynatora nds. kontaktów z sądami i innymi podmiotam  przy każdym z sądów rejonowych okręgu gdańskiego działają odrębni mediatorzy-koordynatorzy.
 
Do kompetencji koordynatorów przy sądach rejonowych należą:
 • organizowanie grafików spotkań informacyjnych i grafików dyżurów mediatorów w sądach rejonowych (o ile dany sąd dopuszcza dyżury);
 • podejmowanie i pełnienie obowiązków organizatorów/współorganizatorów lokalnych inicjatyw promujących mediację, w tym spotkań z sędziami danego sądu rejonowego;
 • bieżące przekazywanie informacji o organizowanych wydarzeniach i projektach lokalnych do Koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami, celem przekazania przez niego informacji o tych wydarzeniach do wszystkich mediatorów działających na obszarze Sądu Okręgowego w Gdańsku (wszystkich stałych mediatorów z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz mediatorów spoza tej listy, którzy zgłoszą do Koordynatora chęć włączenia się we współprace środowiska i chęć otrzymywania maili)

Jest to funkcja o charakterze roboczym bez określonej kadencji.