-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konwencja Haska z 2007 r. - wymagane dokumenty i formularze

Konwencja Haska o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 roku.
 
 
Wykaz państw będących stronami Konwencji (poniższy wykaz nie uwzględnia państw członkowskich do których ma zastosowanie Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009):
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Gujana, Honduras, Kazachstan, Czarnogóra, Nikaragua, Norwegia, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone
 
Zakres stosowania Konwencji:
 • do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
 • w sprawie zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek jednocześnie jest składany z wnioskiem o odzyskanie świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby poniżej 21. roku życia,
 • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II i III Konwencji.
 
W celu wykonania orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody sądowej) - wnioskodawca winien przedłożyć:

1. podanie o przyjęcie wniosku skierowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku,

WZÓR PODANIA WIERZYCIELA O PRZYJĘCIE WNIOSKU - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

2. wniosek osoby uprawnionej w języku polskim i w języku angielskim (w przypadku, gdy dłużnik przebywa na Ukrainie: wniosek polsko-ukraiński) - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń:

 • o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia,
 • o wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w państwie wezwanym,
 • o wydanie orzeczenia,
 • o zmianę orzeczenia.
 
 
 
 
 
3. odpis orzeczenia (wyroku/postanowienia/ugody sądowej) ze stwierdzeniem, że orzeczenie jest prawomocne i podlega wykonaniu - zamiast klauzuli wykonalności - wraz z:
 • dokumentem stwierdzającym wykonalność orzeczenia (art. 25 ust. 1 lit. b Konwencji Haskiej z 23.11.2007r.)  - wystawia sąd,  który wydał orzeczenie,
   
 • dokumentem poświadczającym należyte powiadomienie (art. 25 ust. 1 lit. b Konwencji Haskiej z 23.11.2007r.) – wymagany jest, gdy pozwany nie był obecny ani nie był reprezentowany na rozprawie (dokument ten nie ma zastosowania do ugód) - wystawia sąd,  który wydał orzeczenie.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA WRAZ ZE STOSOWNYMI DOKUMENTAMI W CELU DOCHODZENIA ALIMENTÓW NA PODSTAWIE KONWENCJI HASKIEJ Z 23.11.2007 - ABY POBRAĆ, KLIKNIJ TUTAJ

 
4. szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące z podaniem daty jej wyliczenia,
 
 
5. oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w wersji wielojęzycznej, 
 
6. gdy osoba uprawniona do alimentów ukończyła 18 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. W zaświadczeniu powinna być zawarta informacja o planowanym terminie ukończenia nauki z podaniem: dnia, miesiąca, roku.
 
7. formularz informacji o sytuacji finansowej - w razie potrzeby.