-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W GDAŃSKU-OLIWIE

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • kończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia  nauczycieli,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • w okresie trzech lat poprzedzających bezpośrednio powierzenie stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub  pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat  w uczelni, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w uczelni, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
 • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie  toczy się przeciwko  niemu postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe.
 1.  Kandydat  składa następujące dokumenty :
 • pisemnie opracowaną koncepcję pracy i rozwoju  Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej –w przypadku nauczyciela  lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu,
 • ocenę pracy albo ocenę dorobku zawodowego,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego konkursu,
 • kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe kandydata.
 1. Oferty na konkurs należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i adresem e-mail oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie”, w terminie do dnia 7 maja 2012 roku na podany poniżej adres. Oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania, a o złożeniu oferty w terminie decydować będzie data stempla pocztowego.
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 • pierwszy etap – sprawdzenie warunków formalnych obejmujących ustalenie, czy oferty zostały złożone w terminie  i zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie; oferty niespełniające  wymogów formalnych podlegają odrzuceniu; o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu,
 • drugi etap – rozmowa z kandydatem na temat koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie, zainteresowań zawodowych i dotychczasowych osiągnięć.
 1. O terminie i miejscu pierwszego posiedzenia komisji konkursowej – przewodniczący  powiadamia pisemnie kandydatów, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydatów informuje przewodniczący komisji, który jednocześnie w terminie 3 dni od dnia posiedzenia komisji informuje pisemnie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30,
80-803 Gdańsk