-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konferencja pt. "Płacowe i pozapłacowe czynniki motywujące inicjatywę pracowników wymiaru sprawiedliwości". Gdańsk, 26-27 czerwca 2014 r.

Otwarcie konferencji - wystąpienie Dyrektora KSSiP SSA Leszka PietraszkiDysproporcja wynagrodzeń w sądownictwie, możliwości motywowania pracowników w ramach przyznanych limitów płacowych czy rola i skuteczność pozafinansowych instrumentów motywowania to tylko niektóre z zagadnień, którymi zajmowali się uczestnicy organizowanej wspólnie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku konferencji pt. „Płacowe i pozapłacowe czynniki motywujące inicjatywę pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Wydarzenie odbyło się w dniach 26-27 czerwca 2014 r. i zostało objęte honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Pana Marka Biernackiego.

W konferencji wzięła udział ponad setka zaproszonych gości – prawników, ekonomistów, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i psychologów. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wykładami odbyły się one na auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególne podziękowania za ciepłe przyjęcie i doskonałe warunki organizacyjne należą się gospodarzowi tego miejsca, Panu Dziekanowi prof. UG dr hab. Jakubowi Stelinie, który tego dnia również zaprezentował swój wykład pt. „Problematyka zatrudnienia urzędników – uregulowania prawa pracy, korzyści poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia organizacji i z punktu widzenia pracownika.”.

Konferencję zainaugurowały powitalne wystąpienia Pana Dyrektora Krajowej Szkoły SSA Leszka Pietraszki oraz Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysława Banasika, który dodatkowo odczytał skierowany do uczestników list Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego SSN prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, która z przyczyn od siebie niezależnych niestety nie mogła przyjechać do Gdańska.

Znamienitych gości jednak nie zabrakło. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali Pan Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji dr Adam Niedzielski oraz pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości SSR Anita Lewandowska.  Swoja obecnością konferencję zaszczycili najważniejsi przedstawiciele środowiska prawniczego Pomorza na czele z Panią Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku SSA Anną Skupną, Panem Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Sędzią NSA Zdzisławem Kostką, Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej Dariuszem Strzeleckim, Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych Jerzym Moskiem i Prezesem Rady Izby Notarialnej w Gdańsku Adamem Wasakiem. W spotkaniach udział wzięli również przedstawiciele środowiska naukowego, którzy reprezentowali tak różnorodne uczelnie jak: Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Warszawski i Szkołę Główną Handlowa w Warszawie. Szczególny merytoryczny wkład w przebieg wydarzenia miała kadra naukowa Instytutu Psychologii UG, która przybliżyła zebranym zagadnienia z zakresu nauki organizacji i zarządzania.

Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowili jednak prezesi i dyrektorzy kilkudziesięciu sądów powszechnych wszystkich szczebli z całej Polski, które tak jak Sąd Okręgowy w Gdańsku aktywnie zaangażowały się w proces wdrażania nowoczesnych metod zarządczych oraz poszukiwania rozwiązań poprawiających efektywność pracy i kulturę organizacyjną. Konferencja okazała się nie tylko doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy, ale również do wymiany wzajemnych doświadczeń, także na płaszczyźnie międzynarodowej. To ostatnie było możliwe dzięki obecności w Gdańsku szacownych delegacji z zaprzyjaźnionych sądów z Litwy i Niemiec –  Sądu Okręgowego w Wilnie (na czele z Panem Prezesem Vytautasem Zelianką) oraz Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu.

Na pierwszy dzień spotkań złożyło się 18 prelekcji podzielonych na 4 panele tematyczne: „Modele efektywnego zatrudnienia kadry wymiaru sprawiedliwości”, „Wynagrodzenia jako płacowy motywator inicjatywy pracowników”, „Pozapłacowe motywatory inicjatywy pracowników” oraz „Nabór i adaptacja pracowników. Ścieżka kariery.”. Drugiego dnia już na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku odbyły się 4 równoległe panele dyskusyjne, w trakcie których uczestnicy pochylili się nad takimi zagadnieniami jak rola pracowników sądowych w realizacji strategii wymiaru sprawiedliwości czy skuteczność działań przeciwdziałających dyskryminacji płacowej.

Gdańska konferencja, będąca największym tegorocznym wydarzeniem dotyczącym przestrzeni sprawiedliwości w regionie i bez wątpienia jednym z najambitniejszych w skali kraju, została zrealizowana w ramach projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Jego celem jest podniesienie sprawności sądownictwa przez poprawę jakości obsługi interesantów i w konsekwencji podniesienie poziomu zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a także poprawę wizerunku sądów oraz wsparcie orzecznictwa. Projekt wpisuje się w Priorytet V „Dobrze rządzenie”– Działanie 5.3: „Wsparcie Strategii Lizbońskiej” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Galeria: 
Wystąpienie Pana Prezesa SO w Gdańsku SSO dr Przemysława Banasika
Od lewej: prof. UG dr hab. Jakub Stelina, SSA Anna Skupna, dr Adam Niedzielski
Uczestnicy konferencji na auli Wydziału Prawa i Administracji UG
Wystąpienie dr Michaela Kodde z Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu
Panel III: Pozapłacowe motywatory inicjatywy pracowników - wystąpienie SSO Anny Czaprackiej i dr Dawida Sześciło
Od lewej: SSO dr Przemysław Banasik, SSR Anita Lewandowska, dr Adam Niedzielski (2. dzień konferencji)