-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat z 3. posiedzenia Terenowej Rady (21 września 2016 r.)

W dniu 21 września 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego.

W posiedzeniu Rady po raz pierwszy wzięli udział Wojewoda Pomorski - Pan Dariusz Drelich oraz Pomorski Kurator Oświaty - Pani Monika Kończyk; reprezentująca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku funkcjonariusz Wydziału Prewencji Pani nadkom. Hanna Damer-Szepietowska, a także Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu - Pan mjr Robert Witkowski oraz Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej - Pani mjr Małgorzata Sarnowska. 

Przewodniczący Rady zreferował działania podjęte przez Terenową Radę oraz jej Prezydium w okresie, który upłynął od czasu ostatniego posiedzenia, oraz podsumował stan przygotowań do konferencji „Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych – rzeczywistość a oczekiwania”, która odbędzie się w Gdańsku w dniu 21 października 2016 r. pod Patronatem Honorowym Ministra Sprawiedliwości. W ramach wsparcia organizacyjnego konferencję swoim patronatem zadeklarował objąć również Wojewoda Pomorski.

Wśród wniosków sformułowanych na zakończenie spotkania znalazły się m.in.:

 • włączenie w działania z zakresu edukacji prawnej (jako narzędzia kształtowania postaw i profilaktyki przestępstw) jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego;
 • opracowanie pokonferencyjnej publikacji zawierającej rekomendacje dla władz samorządowych oraz administracji rządowej w zakresie promowania pracy osób skazanych i zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie wykonywania tzw. kar wolnościowych;
 • opracowanie założeń kompleksowego systemu wsparcia dla osób skazanych opuszczających zakłady karne, który łączyłby diagnozę potrzeb wolnościowych, wywiad środowiskowy, a także oddziaływania ze strony centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej czy powiatowych urzędów pracy;
 • zainicjowanie działań w kierunku wyznaczenia na terenie poszczególnych gmin koordynatorów ds. związanych z readaptacją i pomocą osobom skazanym;
 • organizacja konferencji poświęconej wykluczeniu społecznemu osób osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarne – planowany termin: kwiecień 2016 r.