-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat ws. odrzucenia pozwu w postępowaniu grupowym reprezentanta grupy klientów Amber Gold Sp. z o.o.

W nawiązaniu do rozbieżności w publikacjach prasowych dotyczących odrzucenia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pozwu w postępowaniu grupowym wniesionego przez reprezentanta grupy klientów Amber Gold Spółki z o.o. w Gdańsku przeciwko członkom zarządu spółki przedstawiam zasadnicze motywy rozstrzygnięcia Sądu, na podstawie skróconych motywów ustnych uzasadnienia postanowienia.
 
1. Sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym, jeżeli pozwem grupa co najmniej 10 osób dochodzi roszczeń jednego rodzaju, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ma zastosowanie do roszczeń o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Warunkiem dopuszczalności postępowania grupowego w sprawach o roszczenia pieniężne jest także to, by wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy, przy czym ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej 2 osoby.
 
2. W ocenie Sądu Okręgowego w Gdańsku sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym i pozew podlega odrzuceniu z następujących względów:
 
- sprawa nie może być uznana za sprawę o ochronę roszczeń konsumentów – wszyscy członkowie grupy zawarli umowy z Amber Gold Spółką z o.o. a nie z pozwanymi, których odpowiedzialności upatrują w przepisach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i czynów niedozwolonych, 
 
- dochodzone roszczenia nie były oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej – członkowie grupy zawierali różne umowy, na przestrzeni dwóch lat, w ramach różnych ogólnych warunków umów, część członków grupy wypowiedziała umowy, wielu członków grupy zawarło po kilka umów w różnym czasie, działania bądź zaniechania pozwanych członków zarządu mogące skutkować powstaniem szkody w majątku członków grupy czy podgrupy nie będą jednakowe, sytuacja członków grupy będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy roszczenia zostały zabezpieczone na majątku spółki przed ogłoszeniem jej upadłości i czy członkowie grupy dokonali zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego Amber Gold Spółki z o.o.  
 
W ocenie Sądu spowodowało to, że nie można mówić o tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej roszczeń, w szczególności w sytuacji, gdy powodowie wskazali cztery różne podstawy prawne roszczeń.
 
- dokonane przez powoda ujednolicenie roszczeń pieniężnych w podgrupach nie spełnia kryterium wspólnych okoliczności sprawy – jedynym kryterium podziału na podgrupy jest zbliżona wysokość dochodzonego przez członków grupy roszczenia, co w ocenie Sądu w okolicznościach niniejszej sprawy nie jest wystarczające.
 
W konsekwencji Sąd zmuszony byłby dokonać indywidualnych ustaleń dla każdego roszczenia, co jest sprzeczne z celem ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
 
3. Sąd Okręgowy nie wyraził w uzasadnieniu opinii, że pozew powinien zostać skierowany przeciwko spółce a nie przeciwko pozwanym członkom zarządu. 
 
4. Na postanowienie odrzucające pozew zbiorowy służy zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
 

SSO Tomasz Adamski

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku