-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat prasowy dotyczący wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 października 2017 roku w sprawie XV C 760/16 z powództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt: XV C 760/16, wyrokiem z dnia 24 października 2017 roku, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Lecha Wałęsy o ochronę dóbr osobistych, nakazał pozwanemu Krzysztofowi Wyszkowskiemu złożenie na jego koszt w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia orzeczenia na stronach głównych portali internetowych (w tym prowadzonej przez Krzysztofa Wyszkowskiego i innych wskazanych) na nieprzerwany okres trzech miesięcy od daty publikacji, oświadczenia o treści: "Ja, Krzysztof Wyszkowski przepraszam Pana Prezydenta Lecha Wałęsę za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jakoby Lech Wałęsa przegrał proces sądowy dotyczący naruszenia jego dóbr osobistych wszczęty w związku z moimi nieprawdziwymi twierdzeniami o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa i pobieraniu za to pieniędzy. Oświadczam, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnym wyrokiem z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie o sygn. akt: I ACa 1520/10 zobowiązał mnie do przeproszenia Pana Lecha Wałęsy za naruszenie jego dóbr osobistych polegające na oświadczeniu, iż Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze."

Sąd nakazał pozwanemu Krzysztofowi Wyszkowskiemu usunięcie tytułu publikacji zamieszczonej w dniu 7 października 2014 roku na stronie internetowej prowadzonej przez Krzysztofa Wyszkowskiego o treści: Po 9 latach Wałęsa ostatecznie przegrał proces o "Bolka".

Sąd nadto upoważnił powoda do wykonania czynności, o których mowa w punkcie I wyroku, za wyjątkiem opublikowania oświadczenia na stronie internetowej prowadzonej przez Krzysztofa Wyszkowskiego, na koszt pozwanego w razie niewykonania ich przez pozwanego w wyznaczonym terminie.

Sąd umorzył postępowanie w zakresie cofniętego pozwu oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Sąd także zasądził od pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego na rzecz powoda Lecha Wałęsy kwotę 300,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, znosząc jednocześnie wzajemnie koszty zastępstwa procesowego.

 

W związku z pojawiającymi się w prasie wypowiedziami dotyczącymi tego orzeczenia, wyjaśniam:

W postępowaniu zakończonym wyrokiem z dnia 24 października 2017 roku rzeczą Sądu Okręgowego w Gdańsku nie było ustalenie merytorycznej zasadności wypowiedzi Krzysztofa Wyszkowskiego jakoby Lech Wałęsa był tajnym, płatnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa „Bolkiem”. Badaniem Sądu była objęta wyłącznie okoliczność, czy zasadnie Krzysztof Wyszkowski na prowadzonej przez siebie stronie internetowej oraz w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie twierdził, że „Po 9 latach Wałęsa ostatecznie przegrał proces o Bolka” oraz czy jakikolwiek Sąd okręgu gdańskiego stwierdził w orzeczeniu, że „Wałęsa był zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa pod pseudonimem Bolek, donosił na kolegów i pobierał za to wynagrodzenie”.

 

Przebieg dotychczasowych postępowań między tymi stronami była następujący:

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie sygn. akt I ACa 1520/10 zobowiązał pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego do opublikowania w terminie 30 (trzydziestu) dni od uprawomocnienia wyroku w programie II-gim TVP w czasie emisji w godzinach od 18.00-18.15 lokalnego programu informacyjnego „Panorama” Gdańskiego Ośrodka TVP S.A.  oraz w  głównym wydaniu programu informacyjnego „Fakty” telewizji TVN emitowanego w godzinach od 19.00-19.30 przeprosin za to, że powiedział, iż powód Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż to oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie sygn. akt I ACa 1520/10 w pkt. 1a został zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 31 stycznia 2012 r. Krzysztof Wyszkowski jednak nie wykonał dobrowolnie obowiązku  wynikającego z tego orzeczenia.

Powyższe skutkowało zleceniem przez powoda, na własny koszt, emisji oświadczenia w programie informacyjnym „Fakty” telewizji TVN. W efekcie emisja oświadczenia została dokonana z kilkusekundowym opóźnieniem, po emisji programu informacyjnego w bloku reklamowym. Powód na drodze postępowania sądowego toczącego się pod sygn. akt I C 214/13 przed Sądem Rejonowym w Sopocie, domagał się od pozwanego zapłaty kosztów związanych z zastępczym wykonaniem przez niego wyroku w sprawie I ACa 1520/10. Sąd Rejonowy w Sopocie w wyroku z dnia 11 września 2013 r. oddalił powództwo w całości i obciążył powoda kosztami postępowania sądowego. W dniu 23 października 2013 r. powód złożył pismo, w którym cofnął pozew. Jako przyczynę Lech Wałęsa wskazał, iż TVN Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zdecydowała o zwrocie na rzecz powoda, jako zleceniodawcy wpłaconej przez niego kwoty, tytułem należności za emisję oświadczenia pozwanego w dniu 19 listopada 2012 r. z uwagi na kilkusekundowe opóźnienie emisji. Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Sopocie uchylił w całości wyrok z dnia 11 września 2013 r. w sprawie o sygn. akt I C 214/13 oraz umorzył postępowanie w sprawie w całości. Nadto zasądził od powoda na rzecz pozwanego koszty postępowania i obciążył go kosztami sądowymi na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w  Sopocie. Powód zaskarżył postanowienie w zakresie obciążenia go kosztami procesu.

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie XVI Cz 422/14 Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił zażalenie powoda na powyższe orzeczenie.

Postanowienie to zostało w dniu 7 października 2014 roku opublikowane przez pozwanego na prowadzonej przez niego stronie internetowej i opatrzone tytułem „Po 9 latach Wałęsa ostatecznie przegrał proces o Bolka”. Następnie w dniu 9 października 2014 roku na stronie internetowej Gazety Polskiej Codziennie ukazał się tekst w formie wywiadu z pozwanym pod tytułem: „Bolek” przegrał w sądzie – rozmowa z Krzysztofem Wyszkowskim. W wywiadzie udzielonym dla „Gazety Polskiej Codziennie” Krzysztof Wyszkowski stwierdził, iż „sąd odrzucił ostatecznie wszelkie roszczenia Wałęsy”. Nadto wskazał, iż „Po tym wyroku każdy obywatel ma niewątpliwie prawo zgodnie z aktami sprawy i ustaleniami IPN-u potwierdzonymi przez sąd powiedzieć, że Wałęsa był zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa pod pseudonimem Bolek, donosił na kolegów i pobierał za to wynagrodzenie”.

Zakończenie postępowania w sprawie sygn. akt I ACa 1520/10 zbiegło się z cofnięciem przez powoda powództwa w innej sprawie o naruszenie dóbr osobistych, którą wytoczył przeciwko pozwanemu, a prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod sygn. XV C 54/12 (uprzednio I C 1439/07). Postępowanie w sprawie XV C 54/12 zakończyło się postanowieniem z dnia 26 września 2012 r., którym Sąd Okręgowy w Gdańsku umorzył postępowanie.