-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak zarejestrować tytuł prasowy?

Każda osoba fizyczna lub prawna może wydawać czasopismo lub dziennik, jak również stronę i portal internetowy, po uprzednim zarejestrowaniu go w Sądzie Okręgowym właściwym dla siedziby wydawcy w rejestrze dzienników i czasopism.
 
Wydawcy, których siedziba znajduje się na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, składają swój wniosek do:
 
Sąd Okręgowy w Gdańsku  
XV Wydział Cywilny
ul Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk  
 
Opłata stała za wpis tytułu do rejestru wynosi 100 złotych i można ją uiścić za pośrednictwem portalu e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl/), przelewem na rachunek właściwy dla XV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:
 
02 1010 0055 1233 0030 1200 0015

lub w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej za pomocą samoobsługowego terminalu płatniczego zainstalowanego w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34. 

---
 
WZÓR WNIOSKU
 
Dane wnioskodawcy
 
Sąd Okręgowy w Gdańsku  
XV  Wydział Cywilny
ul Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk  
 
Wniosek o rejestrację czasopisma/dziennika
 
 • tytuł czasopisma/dziennika,
 • siedziba i dokładny redakcji,
 • dane osobowe redaktora naczelnego:
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • imiona rodziców,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • obywatelstwo,
 • nazwa, siedziba i dokładny adres wydawcy,
 • częstotliwość ukazywania się,
 • podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika (z załączonym i opłaconym pełnomocnictwem)
 
---
 
Dodatkowe informacje:
 • wniosek składa wnioskodawca w formie podania do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby wydawcy;
 • wydawca załącza pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawieniu praw publicznych oraz że nie korzysta z immunitetu procesowego (zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U.2018, poz. 1914 t.j.));
 • w rejestrze dzienników i czasopism wpisywane są dane określone w ustawie. Każda zmiana tych danych (zgodnie z ustawą) winna być rejestrowana; 
 • opłata stała za każdą zmianę dotyczącą tytułu podlegającą wpisowi wynosi: 100 złotych;
 • rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U.2018, poz. 1914 t.j.), tj. czy ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu;
 • Sąd ustala, czy zgłoszony wniosek spełnia warunki rejestracji;
 • Sąd odmawia rejestracji wnioskodawcy tytułu istniejącego już na rynku prasowym/ zarejestrowanego wcześniej na rzecz innego wydawcy.
 
Wniosek o wpisanie zmian do rejestru powinien zawierać:
 • dane wnioskodawcy
 • tytuł i numer rejestru 
 • nowe dane podlegające wpisowi 
 
Rejestr zawiera następujące rubryki podlegające aktualizacji:
rubryka 3: tytuł i adres siedziby redakcji
rubryka 4: dane osobowe redaktora naczelnego i jego obywatelstwo
rubryka 5: nazwa i adres siedziby wydawcy
rubryka 6: częstotliwość ukazywania się czasopisma
rubryka 9: uwagi (np. zachowanie ważności rejestracji)
 
Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną. Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty (np. prawo przejęcia praw do tytułu).