-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne

Szanowni Państwo,

realizując powierzoną przez Wojewodę Pomorskiego misję kierowania Terenową Radą ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego przedstawiam Państwu informator poświęcony nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne jako formie wykonywania kary ograniczenia wolności.

Ograniczenie wolności, w porównaniu do kar orzekanych „w zawieszeniu”, jest przez osoby skazane, w stosunku do których nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa, odczuwane jako bardziej dotkliwe, a więc skuteczniej pełni rolę prewencyjną, zaś jej wykonanie poprzez pracę na cele społeczne dodatkowo oddziałuje na te osoby w sposób wychowawczy.

Wobec przewidywanego w najbliższych latach zwiększenia się liczby takich kar, istotnym staje się włączenie w proces ich wykonywania również środowisk lokalnych, w szczególności jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, albowiem bez ich zaangażowania kary te nie będą wykonywane dobrze, co może skutkować powrotem skazanych na drogę przestępstwa. 

Wychodząc na przeciw tym potrzebom, ustawodawca dał samorządom oraz wskazanym przez niego podmiotom efektywne i społecznie pożyteczne narzędzie, którym jest nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne. Jako Terenowa Rada mamy nadzieję, że poniższy informator przyczyni się do zwiększenia świadomości co do możliwości i sposobów skorzystania z tej formy pracy w ramach prowadzonej przez Państwa działalności.

Jednocześnie oddaje w Państwa ręce bazę podmiotów, które współpracują z kuratorami zawodowymi na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie wykonywania kar ograniczenia wolności (poprzez korzystanie z nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne) lub w inny sposób wspierają proces społecznej readaptacji osób skazanych, m.in poprzez świadczoną im oraz ich rodzinom pomoc. Niniejsza baza będzie sukcesywnie aktualizowana. Wszystkie podmioty, które chciałyby znaleźć się na tej liście, jak również uzupełnić lub sprostować zawarte na niej informacje, proszone są o kontakt z tutejszym Sądem

Z poważaniem

SSA dr Przemysław Banasik

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewodniczący Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego