-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Inauguracja działania Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla okręgu gdańskiego

23 czerwca 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zainaugurowała swoje działanie Terenowa Rada ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla okręgu gdańskiego.
 
Głównymi zadaniami Rady – podmiotu utworzonego przez Wojewodę Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów –  jest organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji osób skazanych, zarówno tych odbywających karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, jak również osób, które zakończyły odbywanie kary i wracają do społeczeństwa. 
 
Ponadto do kompetencji Rady należy:
• opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
• koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji zaufania podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
• podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli 
• nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
• dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
• przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystywania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
• inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.
 
W skład Rady, której przewodniczy Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysław Banasik, weszli m.in. Wojewoda, przedstawiciele Sejmu, samorządów terytorialnych, sędziowie, prokurator, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, kierownicy komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, a także reprezentanci wojska i Policji. Pełna lista członków Terenowej Rady dla okręgu gdańskiego znajduje się poniżej.
 
Podczas I posiedzenia Rada przyjęła regulamin swojej pracy, ustaliła skład Prezydium oraz wyłoniła Komisję Programową, której zadaniem będzie określenie najważniejszych potrzeb i kierunków działań Rady. Członkowie Rady ustalili ponadto harmonogram i miejsca kolejnych posiedzeń.
 
Skład Rady:
 
Prezydium:
• SSO dr Przemysław Banasik – Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku (Przewodniczący Rady),
• Płk Radosław Chmielewski – Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku (Wiceprzewodniczący Rady),
• Krzysztof Stasiak – Kurator Okręgowy w Gdańsku,
• Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego,
• SSO Alina Miłosz-Kloczkowska – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku (Sekretarz Prezydium).
 
Pozostali członkowie:
• Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski,
• Iwona Guzowska – Poseł na Sejm,
• SSO Jacek Zieliński – Przewodniczący VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku (Przewodniczący Komisji Programowej Rady),
• SSO Joanna Szulc-Kozik – Przewodnicząca XI Wydziału Wykonawczego Sądu Okręgowego w Gdańsku
• SSO Marlena Kasprzyk – Przewodnicząca XIV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku
• Waldemar Zduniak – Naczelnik Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,
• Jerzy Karpiński – Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
• Krystyna Kobylińska - p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
• Odeta Mazur-Gołyszny – p.o. Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
• Elżbieta Wasilenko – Pomorski Kurator Oświaty,
• mł. insp. Dariusz Liboń – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
• ppłk Andrzej Płocha – Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,
• Piotr Kowalczuk – Wiceprezydent Miasta Gdańska,
• Patryk Gabriel – Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego,
• Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta Rumii,
• Andrzej Krzysztofiak - Burmistrz Miasta Kwidzyna,
• Sylwia Mackiewicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
• płk Piotr Witkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku,
• kpt. Cezary Gołębiewski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim,
• ppłk Maciej Uchman – Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie,
• płk Jan Komoszyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie,
• Płk Jan Morozowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie,
• ppłk Mirosław Burczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku,
• ppłk Zbigniew Olborski – Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.
 
Skład Komisji Programowej:
 
• SSO Jacek Zieliński - Przewodniczący VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku (Przewodniczący Komisji)
• Waldemar Zduniak - Naczelnika Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku
• Odeta Mazur-Gołyszny - Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
• ppłk. Maciej Uchman - Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie
• Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator Oświaty 
• Sylwia Mackiewicz - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
 
Osoby i instytucje zainteresowane współpracą z Radą proszone są o kontakt mailowy na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl
 
 
Galeria: 
rada_terenowa_01
rada_terenowa_01