-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Dni Otwarte w Sądzie w roku 2020

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zaprasza szkoły na

Dni Otwarte to przedsięwzięcie z zakresu edukacji prawnej młodzieży, skierowane do uczniów szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII).

W ramach Dnia Otwartego uczniowie uczestniczą jako publiczność w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych, w trakcie których na własne oczy obserwują ich przebieg, a także poznają role procesowe sędziego, prokuratora
i adwokata oraz ich pracę.

Celem Dni Otwartych jest prawny i obywatelski rozwój młodych ludzi poprzez pokazywanie im funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w praktyce.

 

DNI OTWARTE W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU W ROKU 2020:

7 maja 2020 r. (czwartek)  [ODWOŁANE]

22 października 2020 r. (czwartek) / BRAK MIEJSC /

26 listopada 2020 r. (czwartek) / BRAK MIEJSC /

 

Przed zgłoszeniem klasy do udziału w Dniu Otwartym prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi (poniżej) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych (do pobrania TUTAJ).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej:

k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl

ze wskazaniem:

wybranego (preferowanego) terminu/-ów,

liczebności grupy (łącznie: uczniowie + opiekunowie),

orientacyjnego przedziału wiekowego uczniów,

danych kontaktowych (adres e-mail i telefon) głównego opiekuna grupy*

 

* do zgłoszenia prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie zawartych w zgłoszeniu danych osobowych opiekuna grupy (będącego osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych), które znajduje się przy treści ww. klauzuli (najlepiej w formie skanu lub zdjęcia pierwszej strony; nie trzeba dostarczać dokumentu drogą papierową). Oświadczenia nie muszą wypełniać pozostali opiekunowie, którzy nie podawali w zgłoszeniu swoich danych osobowych ani kontaktowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia upoważnionym pracownikom Sądu Okręgowego w Gdańsku późniejszego kontaktu z opiekunem w sprawach organizacyjnych.

 

* * *

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Wszystkie rozprawy w trakcie Dnia Otwartego odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku, zwanego dalej Sądem, przy ul. Nowe Ogrody 30/34 (naprzeciwko szpitala wojewódzkiego). Informacje nt. lokalizacji i dojazdu do Sądu znajdą Państwo pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl/lokalizacja-i-dojazd-do-sadu  
   
 2. Udział w Dniu Otwartym jest możliwy tylko dla grup wcześniej zarejestrowanych pod nadzorem wskazanych przez szkołę/placówkę opiekunów.
   
 3. Ze względów organizacyjnych (liczba miejsc siedzących na salach rozpraw) pojedyncza grupa nie powinna przekraczać 30 osób (łącznie: uczniowie + opiekunowie).
   
 4. Ze względów organizacyjnych (ograniczona liczba rozpraw, w których jest możliwy udział publiczności; ograniczona liczba wielkogabarytowych sal rozpraw), a także ze względów bezpieczeństwa, maksymalna liczba uczestników, dla których Sąd przewiduje możliwość udziału podczas jednego Dnia Otwartego, wynosi 240 osób (średnio 8 grup). Wyczerpanie tego limitu przez zgłaszające się grupy jest równoznaczne z zakończeniem przez Sąd rejestracji na dany termin. Sąd nie prowadzi listy rezerwowej.
   
 5. O wpisaniu grupy na listę zgłoszeń decyduje ich kolejność. Sąd zastrzega sobie prawo do rejestracji nie więcej niż 2 grup z jednej szkoły/placówki na jeden termin. Informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia (wpisaniu na listę)
  Sąd niezwłocznie przekazuje osobom zgłaszającym pocztą elektroniczną.
   
 6. Przyjęcie przez Sąd zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem grupy do udziału rozprawie. Liczba grup, które ostatecznie wezmą w nich udział, jest uzależniona od liczby i rodzaju rozpraw odbywających się danego dnia w Sądzie, w których udział publiczności jest dopuszczalny, których pełna lista znana jest z reguły najwcześniej 3 tygodnie przed terminem Dnia Otwartego. O kwalifikacji grupy do udziału w konkretnej rozprawie (z podaniem sygnatury sprawy i godziny rozpoczęcia) Sąd zawiadamia opiekunów/osoby kontaktowe pocztą elektroniczną oficjalnym pismem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku (w postaci skanu w formacie PDF). Pismo nie jest wysyłane w formie papierowej.
   
 7. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Dniu Otwartym więcej niż jednej grupy z danej szkoły Sąd – w razie konieczności – zastrzega sobie prawo do skierowania grup na różne rozprawy, w tym na rozprawy rozpoczynające się/kończące się o różnych godzinach.
   
 8. Podczas wizyty w Sądzie poszczególnymi grupami opiekują się wyznaczeni pracownicy Sądu, którzy na kilka dni przed terminem Dnia Otwartego kontaktują się (telefonicznie, a w razie nie podania numeru telefonu mailowo) ze wskazanym przez szkołę opiekunem grupy w celu omówienia szczegółów organizacyjnych wizyty (godzina przybycia do Sądu i miejsce zbiórki) oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowana się na terenie Sądu.
   
 9. Z uwagi na konieczność poddania wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu kontroli bezpieczeństwa, grupy zakwalifikowane powinny przybyć do niego z wyprzedzeniem 20-30 min. W celu usprawnienia kontroli prosimy osoby wchodzące o ograniczenie - w miarę możliwości - bagażu podręcznego, jak również nie wnoszenie ze sobą niepotrzebnych przedmiotów metalowych lub innych, które mogą zostać uznane za niebezpieczne (np. gaz pieprzowy, sztućce itp.). Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku w budynkach Sądu Okręgowego w Gdańsku dostępny jest na naszej stronie pod hasłem Regulamin Bezpieczeństwa (menu boczne).
   
 10. Czas poświęcony przez Sędziów poszczególnym grupom jest uzależniony od czasu trwania rozprawy oraz liczby i rodzaju zaplanowanych czynności procesowych, i może różnić się w zależności od rozprawy. Wszelka interakcja obecnej na sali publiczności z Sędzią, w tym możliwość zadawania pytań, ze względu na powagę Sądu oraz dobro stron postępowania jest ograniczona tylko do czasu przed rozpoczęciem, w przerwie lub po zakończeniu rozprawy. W uzasadnionych przypadkach uczestnictwo publiczności w rozprawie może zostać ograniczone decyzją Sędziego tylko do wybranych czynności sądowych (np. w przypadku wyłączenia jawności przesłuchania poszczególnych świadków).
   
 11. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane i niezależne od Sądu opóźnienie lub skrócenie rozprawy (spowodowane np. nieobecnością wezwanych świadków) ani jej odwołanie (np. z uwagi na zgłoszoną w dzień rozprawy usprawiedliwioną nieobecność którejś ze stron postępowania lub zarządzoną ewakuację). W takich sytuacjach ewentualne skierowanie grupy do udziału w innej rozprawie odbywającej się tego samego dnia – za zgodą opiekunów oraz Sędziego – uzależnione jest od dostępności rozpraw, liczby wolnych miejsc siedzących na sali oraz nierozpoczęcia się do tego czasu czynności sądowych podczas danej rozprawy.