-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Dni Otwarte w Sądzie w roku 2019

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku ma przyjemność poinformować, że w roku 2019 organizuje VI edycję

Dni Otwartych w Sądzie.

Dni Otwarte stanowią element programu edukacji prawnej młodzieży, skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich.

Celem tego przedsięwzięcia jest prawny i obywatelski rozwój młodych ludzi  poprzez praktyczne przybliżanie im sposobu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

W ramach Dnia Otwartego uczniowie otrzymują możliwość udziału w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych, w trakcie których na własne oczy zapoznają się przebiegiem postępowania sądowego, a także rolami poszczególnych uczestników rozprawy.


HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH W ROKU 2019:

4 kwietnia 2019 r. (czwartek)
/brak miejsc/

6 czerwca 2019 r. (czwartek)
/brak miejsc/

26 września 2019 r. (czwartek)
/brak miejsc/

21 listopada 2019 r. (czwartek)
/brak miejsc/

 

Nauczyciele lub dyrektorzy zainteresowali udziałem swoich uczniów  w Dniach Otwartych w Sądzie powinni przesłać zgłoszenie z podaniem:

wybranego terminu,

łącznej liczby osób (uczniowie + opiekunowie),

przedziału wiekowego uczniów

danych kontaktowych (telefon + adres e-mail) bezpośredniego opiekuna grupy bądź innej osoby kontaktowej

na adres poczty elektronicznej:

k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl

 

UWAGA:

 Przed wysłaniem ewentualnego zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacją nt. przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z dyspozycją Inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Gdańsku do zgłoszenia powinni Państwo dołączyć (najlepiej w formie skanu lub zdjęcia) wypełniony formularz zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych opiekuna grupy/osoby kontaktowej, który znajduje się przy treści ww. klauzuli (nie trzeba dostarczać dokumentu drogą papierową).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do dalszego rozpatrywania zgłoszenia oraz zapewnienia możliwości późniejszego kontaktu z opiekunem.

 

 

* * *

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Wszystkie rozprawy w trakcie Dnia Otwartego odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku (zwanego dalej Sądem) przy ul. Nowe Ogrody 30/34 (naprzeciwko szpitala wojewódzkiego). Informacje nt. lokalizacji i dojazdu do Sądu znajdą Państwo pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl/lokalizacja-i-dojazd-do-sadu  
   
 2. Udział w Dniu Otwartym jest możliwy tylko dla grup wcześniej zarejestrowanych pod nadzorem wskazanych przez szkołę/placówkę opiekunów.
   
 3. Ze względów organizacyjnych (liczba miejsc siedzących na salach rozpraw) pojedyncza grupa nie powinna przekraczać 30 osób (uczniowie + opiekunowie).
   
 4. Ze względów organizacyjnych (ograniczona liczba rozpraw, w których możliwy lub wskazany jest udział młodzieży; ograniczona liczba wielkogabarytowych sal rozpraw), a także bezpieczeństwa, maksymalna liczba uczestników,
  dla których Sąd przewiduje możliwość udziału podczas jednego Dnia Otwartego, wynosi 240 osób (średnio 8 grup). Wyczerpanie tego limitu przez zgłaszające się grupy jest równoznaczne z zakończeniem przez Sąd rejestracji
  na dany termin (Sąd nie prowadzi listy rezerwowej).
   
 5. O wpisaniu grupy na listę zgłoszeń decyduje ich kolejność. Sąd zastrzega sobie prawo do rejestracji nie więcej niż 2 grup z jednej szkoły/placówki. Informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia Sąd niezwłocznie przekazuje osobom zgłaszającym drogą elektroniczną.
   
 6. Przyjęcie przez Sąd zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem grupy do udziału rozprawie. Liczba grup, które ostatecznie wezmą w nich udział, jest uzależniona od liczby i rodzaju rozpraw odbywających się tego dnia
  w Sądzie, które znane są dopiero ok. 3 tygodni przed danym terminem. O kwalifikacji do udziału w konkretnych rozprawach (z podaniem sygnatury sprawy i godziny rozpoczęcia) Sąd zawiadamia osoby kontaktowe drogą elektroniczną oficjalnym pismem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku (w formie skanu w formacie PDF).
   
 7. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Dniu Otwartym więcej niż jednej grupy z danej szkoły Sąd – w razie konieczności – zastrzega sobie prawo do skierowania grup na różne rozprawy, w tym na rozprawy rozpoczynające się o różnych godzinach.
   
 8. Podczas wizyty w Sądzie poszczególnymi grupami zajmują się wyznaczeni pracownicy Sądu, którzy na kilka dni przed terminem Dnia Otwartego kontaktują się telefonicznie ze wskazanym przez szkołę opiekunem grupy celem omówienia szczegółów organizacyjnych wizyty (godzina przybycia do Sądu i miejsce zbiórki) oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowana się na terenie Sądu.
   
 9. Z uwagi na konieczność poddania wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu kontroli bezpieczeństwa, grupy zakwalifikowane powinny przybyć do niego z wyprzedzeniem 20-30 min. W celu usprawnienia kontroli prosimy Państwa o ograniczenie - w miarę możliwości - bagażu podręcznego, jak również nie wnoszenie ze sobą niepotrzebnych przedmiotów metalowych lub innych, które mogą zostać uznane za niebezpieczne (np. gaz pieprzowy, sztućce itp.). Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku w budynkach Sądu Okręgowego w Gdańsku dostępny jest na naszej stronie pod hasłem Regulamin Bezpieczeństwa (menu boczne).
   
 10. Czas poświęcony przez Sędziów poszczególnym grupom uzależniony jest od czasu trwania rozprawy oraz liczby i rodzaju zaplanowanych czynności, i może różnić się w zależności od rozprawy. Wszelka interakcja Sędziego z obecną na sali publicznością, w tym możliwość zadawania pytań przez uczniów i opiekunów, ze względu na powagę Sądu oraz dobro stron postępowania ograniczona jest tylko do czasu przed rozpoczęciem, w przerwie lub po zakończeniu rozprawy. W uzasadnionych przypadkach decyzją Sędziego uczestnictwo publiczności może zostać ograniczone tylko do obecności podczas samych czynności sądowych lub ich fragmentu.
   
 11. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu opóźnienie rozprawy, jej skrócenie (spowodowane np. nieobecnością wezwanych świadków) ani odwołanie (np. z uwagi na zgłoszoną w dzień rozprawy usprawiedliwioną nieobecność którejś ze stron lub zarządzoną ewakuację). W takich sytuacjach ewentualne skierowanie grupy do udziału w innej rozprawie tego samego dnia – za zgodą opiekunów oraz sędziego – uzależnione jest od dostępności rozpraw, liczby wolnych miejsc siedzących na sali oraz nierozpoczęcia się do tego czasu czynności sądowych.