-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty?

Jeżeli osoba zobowiązana do utrzymania drugiej osoby, nie chce wykonać tego obowiązku dobrowolnie, należy wnieść sprawę do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego lub obowiązanego.
 
SPRAWĘ WNOSI SIĘ POPRZEZ ZŁOŻENIE POZWU.
 
W pozwie należy podać następujące dane:
  • imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się alimentów;
  • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się alimentów;
  • wysokość żądanej kwoty wraz z uzasadnieniem, tzn. wskazać potrzeby powoda oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego.
 
Jeżeli powodem jest małoletnie dziecko, przed sądem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy (najczęściej ten z rodziców, który opiekuje się dzieckiem).
 
Jeżeli alimentów żąda dziecko od rodziców, należy dołączyć do pozwu odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia, a jeżeli małżonek lub były małżonek – odpowiednio odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu.
 
Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych (podstawa prawna: art. 96 ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2019, poz. 785 - tj. z póżn. zm.)).
 
Załączniki: